AVÍS LEGAL

Departament de Medicina Clínica UMH

INFORMACIÓ GENERAL

En accedir al lloc web situat en el domini departamentomedicinaclinicaumh.es (d’ara endavant, el Lloc web), que és titularitat del Departament de Medicina Clínica de la UMH, CIF: Q5350015C   i situat en Ctra. Nacional, N-332 s/n, 03550 Sant Joan d’Alacant, Alacant (d’ara endavant Departament de Medicina Clínica), i/o a qualsevol de les pàgines o subpàgines compreses en aquest domini i subdominis (departamentomedicinaclinicaumh.es/inici departamentomedicinaclinicaumh.es/inici/ departamentomedicinaclinicaumh.es/welcome/), l’usuari declara expressament que ha llegit, entén i accepta la Política de privacitat i l’Avís legal d’aquest lloc web. En cas de no estar d’acord amb els termes i condicions descrits en la Política de privacitat i l’Avís legal li preguem que s’abstinga d’utilitzar el lloc web.

Actualitzacions

El Departament de Medicina Clínica UMH no garanteix la total actualització i/o exactitud i/o disponibilitat en tot moment dels continguts del seu lloc web, si bé fa tot el possible perquè així siga. A pesar que el Departament de Medicina Clínica UMH desitja prestar als usuaris a través del lloc web un servei continuat, el mateix podria ser interromput per circumstàncies de diversa índole. En tal cas, el Departament de Medicina Clínica UMH intentaria avisar als seus usuaris amb la necessària antelació, sempre que açò fóra possible, no responsabilitzant-se en cap cas dels perjudicis que puga suposar per a l’usuari la interrupció del servei d’accés al present lloc web (departamentodemedicinaclinicaumh.es).

En el lloc web departamentomedicinaclinicaumh.es l’usuari podrà trobar diversos enllaços que li conduiran a pàgines web independents d’aquesta. La seua única finalitat és la de facilitar l’accés a altres fonts d’informació en Internet relacionades amb medicina, l’educació, la comunicació, la investigació, l’estudi clínic, la ciència, el coneixement, etc. i la seua inserció en aquest lloc web està inspirada en el respecte dels drets de propietat intel·lectual que, si escau, puguen correspondre als seus autors.

Així mateix, l’establiment d’enllaços al lloc web departamentomedicinaclinicaumh.es haurà de respectar els drets de propietat intel·lectual i/o industrial titularitat del Departament de Medicina Clínica UMH ressenyats en aquest Avís legal.

L’usuari d’Internet que vulga posar enllaços a departmentomedicinaclinicaumh.es en llocs web externs ha de complir les següents condicions:

• L’enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal, però no podrà reproduir-la de cap manera.

• Està prohibit establir marcs de qualsevol tipus, o qualsevol altra tècnica que permeta copiar o substituir el contingut i l’estil d’aquest lloc web, departamentomedicinaclinica.es, o permeta als usuaris veure el contingut de departamentomedicinaclinica.es en una adreça d’internet diferent.

• Es prohibeix la inserció d’enllaços quan el contingut de la pàgina web enllaçada pot produir, confusió o engany en els usuaris sobre la vertadera procedència del servei o contingut, o pot produir una comparació injusta, o per a aprofitar la reputació de la marca Departament de Medicina Clínica UMH o el site departamentomedicinaclinica.com, o qualsevol altra forma prohibida per la legislació.

• La pàgina que continga l’enllaç haurà de complir amb la llei i no podran disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que siguen il·lícits o contra la moral i els bons costums, o que són inadequats o no pertinents a l’activitat de departamentomedicinaclinica.es pel que fa al lloc, continguts i el tema de la pàgina web del remitent.

En qualsevol cas, en la pàgina on es trobe l’enllaç mai haurà d’expressar-se que departamentomedicinaclinicaumh.es ha donat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o d’una altra forma patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent; Llevat que el seu titular haja donat consentiment exprés, per escrit o de forma telemàtica per a açò.

INFORMACIÓ I SERVEIS

En aquest lloc web, Departament de Medicina Clínica UMH posa a la disposició dels usuaris del mateix informació gratuïta i dades respecte a estudis, màsters i serveis prestats pel mateix al llarg dels cursos acadèmics. La informació proveïda en el lloc web només té un caràcter indicatiu, orientatiu, estimatiu i informatiu i mai tindrà valor vinculant per al Departament de Medicina Clínica UMH.

PROPIETAT INDUSTRIAL INTEL·LECTUAL

En aquest lloc web, el Departament de Medicina Clínica UMH posa a la disposició dels usuaris informació gratuïta respecte dels estudis, docents i serveis prestats pel departament. Tots els dissenys, marques, noms, imatges, logos, gràfics, icones, aplicacions i altre contingut del lloc web departamentomedicinaclinicaumh.es són, d’una banda, propietat del Departament de Medicina Clínica UMH o, si escau, el Departament compta amb llicència per al seu ús (per haver col·laborat o treballat amb empreses, altres departaments i institucions citades en les diferents seccions del lloc), gaudint en conseqüència de la protecció pròpia prevista sobre la propietat industrial i intel·lectual. En cap cas l’accés al lloc web implica cessió per part del Departament de Medicina Clínica UMH de tals drets als usuaris. Els usuaris del lloc web poden fer ús privat del lloc web i del seu contingut. En cap cas podran fer ús comercial dels mateixos, ni alterar-los en qualsevol manera, reproduir-los més enllà del seu ús privat, distribuir-los o comunicar-los públicament. Qualsevol còpia o ús no autoritzat del disseny o contingut que diferisca de l’expressament permès pel Departament de Medicina Clínica UMH, en el seu caràcter de titular dels drets de propietat intel·lectual, afectarà als drets de l’esmentat titular conforme als tractats internacionals i la normativa aplicable i vigent a Espanya. Queda estrictament prohibida la utilització dels continguts del lloc web amb qualsevol propòsit o de qualsevol manera diferent de la permesa pel Departament de Medicina Clínica UMH en el present Avís Legal. En cas que els usuaris desitgen utilitzar les marques, noms, logos o qualsevol altre signe distintiu disponibles en el lloc web del Departament de Medicina Clínica UMH, poden sol·licitar l’autorització necessària posant-se en contacte amb l’autor a través del link Contacte i emplenant el formulari per a tal efecte.

MARQUES I LOGOTIPS DE TERCERS

UMH ™ i els seus respectius logos són marques registrades en els seus respectius països i són ells els vertaders titulars dels mateixos.

UMH ™ i Departament Medicina Clínica UMH ™, són marques, identitats o logos creats i dissenyats per laUniversitat Miguel Hernández d’Elx, d’ara endavant UMH, sent el seu autor propietari i titular dels mateixos.

HIPERVINCLES A TERCERS

El lloc web departamentomedicinaclinicaumh.es conté hipervincles amb altres llocs web, alguns dels quals no són editats, controlats, mantinguts o supervisats per el Departament de Medicina Clínica UMH, no sent responsable per tant del contingut d’aquests llocs web. El contingut dels mateixos és responsabilitat dels seus respectius titulars, i el Departament de Medicina Clínica UMH no garanteix ni aprova aquests continguts pel nero fet que en el seu lloc web es trobe establit un hipervincle als mateixos. La funció dels links que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria en Internet, on podrà ampliar les dades oferides en aquest lloc web. El Departament de Medicina Clínica UMH no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d’aquests hiperenllaços. Com s’esmenta anteriorment, la finalitat d’aquests enllaços és la de constatar de manera objectiva que les peces, dissenys, creativitat i serveis realitzats a tercers és certa, veraç i real, i és constatable objectivament, havent-hi i existint una empresa, institució, persona física o jurídica a la qual se li han prestat serveis de caràcter creatiu i/o publicitari en alguna ocasió en la trajectòria del Departament de Medicina Clínica UMH. Per tant, l’aparició d’aquests hiperenllaç no és una altra que la d’aclarir i reforçar la veracitat dels dissenys realitzats pel seu autor, el Departament de Medicina Clínica UMH, a tercers, o de tercers com a intermediaris d’una altra persona física o jurídica. Amb açò, únicament es pretén demostrar la utilitat o realitat dels dissenys realitzats, i que tenen una aplicació real a l’entorn de la comunicació. Sempre, i, per tant a manera informativa i aclaridor s’empren, i s’empraran hipervincles a tercers per a il·lustrar el treball realitzat per l’autor. Aquells usuaris que desitgen establir hipervincles al present lloc web hauran d’abstenir-se de realitzar manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre el lloc web o el seu contingut. En cap cas es declararà ni es donarà a entendre que el Departament de Medicina Clínica UMH autoritza l’hipervincle, o que supervisa, aprova o assumeix de qualsevol forma els continguts o serveis oferits o llocs a la disposició de la pàgina web en la qual s’establisca el hiperenllaç al lloc web. L’establiment de l’hipervincle no implica en cap cas l’existència de relació alguna entre el Departament de Medicina Clínica UMH i el titular de la pàgina web en la qual s’establisca el mateix. No s’establiran hipervincles al lloc web en pàgines web que incloguen informació o continguts il·lícits, immorals o contraris als bons costums, a l’ordre públic, als usos acceptats en Internet o que de qualsevol forma contravinguen drets de tercers. Els hipervincles que, si escau, i respectant les exigències anteriorment exposades, s’establisquen al lloc web des d’altres pàgines web permetran l’accés al Lloc web, però no reproduiran el seu contingut en forma alguna, no permetent-se realitzar frames del mateix.

ACCÉS AL LLOC WEB

L’accés a aquest lloc web és lliure i gratuït. No obstant açò, el Departament de Medicina Clínica UMH ofereix als usuaris del lloc web la possibilitat de posar-se en contacte amb el mateix per mitjà d’e-mail amb la finalitat d’obtenir major informació sobre les peces, creativitat, dissenys o serveis prestats pel Departament de Medicina Clínica UMH. L’usuari que lliure i voluntàriament es comunique amb el Departament de Medicina Clínica UMH proporciona les dades personals que considere oportuns al Departament de Medicina Clínica UMH i per tant autoritza expressament a el Departament de Medicina Clínica UMH a servir-se d’aquestes dades per a enviar-li en puntuals ocasions, comunicacions corporatives sobre les seues peces, creativitat, disseny o serveis, mentre no manifeste expressament el seu rebuig a rebre aquestes comunicacions. Les dades proporcionades per l’usuari al Departament de Medicina Clínica UMH a través d’e-mail, seran tractats conforme al descrit en la Política de privacitat d’aquest lloc web i sempre respectant la legislació vigent a cada moment en matèria de protecció de dades de caràcter personal. La comunicació via e-mail entre els usuaris i el Departament de Medicina Clínica UMH no utilitza un canal segur, i les dades transmeses no viatgen xifrats, per la qual cosa se sol·licita als usuaris que s’abstinguen d’enviar aquelles dades personals que meresquen la consideració de dades especialment protegides en els termes del artículo 7 de la LOPD, ja que les mesures de seguretat aplicables a un canal no segur ho fan desaconsellable. Tota la informació que facilite l’usuari al Departament de Medicina Clínica UMH hauran de ser veraces. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comunique al Departament de Medicina Clínica UMH. D’igual forma, serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada al Departament de Medicina Clínica UMH permanentment actualitzada de manera que responga, a cada moment, a la situació real de l’usuari. En tot case l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze i dels perjudicis que cause al Departament de Medicina Clínica UMH o a tercers per la informació que facilite.

NORMATIVA LEGAL I JURISDICCIÓ APLICABLE

La Política de privacitat i l’Avis legal d’aquest lloc web, així com la resta del contingut del mateix, s’han realitzat respectant en tot moment la legislació aplicable en la matèria, especialment la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (d’ara endavant LOPD), el Reial decret 994/1999, d’11 de juny que aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguen dades de caràcter personal (en avance Reglament 994/1999) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (d’ara endavant LSSI), i podran ser revisats i modificats en qualsevol moment a fi d’adaptar-se a qualsevol modificació de la legislació vigent. En aquest cas, el nou contingut resultarà aplicable des del moment en què siga publicat en el lloc web, resultant accessible per als usuaris del mateix. L’ús del lloc web, incloent l’accés pels usuaris i la navegació a través del mateix, és lliure i gratuït i implica el compliment de la Política de privacitat i l’Avis legal d’aquest lloc web (departamentomedicinaclinicaumh.es) i de la legislació espanyola aplicable en la matèria. Tota controvèrsia o conflicte que puga sorgir com a conseqüència de l’ús del lloc web serà resolt d’acord amb la legislació vigent a Espanya, sotmetent-se a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari, quan es trobe aquest a Espanya, o a la dels Jutjats i Tribunals d’Alacant, quan es trobe fóra d’Espanya, renunciant expressament a qualsevol altre fur o jurisdicció que en Dret pogués correspondre.

INFORMACIÓ I CONTACTE

Departament Medicina Clínica UMH

Crta. Nacional, N-332 s/n,

03550 Sant Joan d’Alacant, Alacant

965 91 94 49

departamentodemedicinaclinica.umh.es