CURS DE PERFECCIONAMENT PROFESSIONAL ACTUALITZACIÓ EN SALUT MENTAL INFANTIL I DE L’ADOLESCENT. II EDICIÓ

Departament de Medicina Clínica UMH

Directors responsables

Metge del departament de Medicina Clínica de la UMH silueta

BARTOLOMÉ PÉREZ GÁLVEZ

Professor Associat

[email protected]
Tel: +34 965 23 37 88

Àrea: PSIQUIATRIA
Unitats: Medicina Clínica

ACCEDEIX A LA SEUA FITXA

KRISTIAN NAENEN HERNANI

Professor

ACCEDEIX A LA SEUA FITXA

Contact

Lloc: Ensenyament e-learning

Telèfon: +34 965 91 94 49

E-mail: knaenen@umh.es

Administratiu

MARIA JOSÉ BLASCO DOMÍNGUEZ

Secretària del departament

[email protected]
+34 965 91 94 49

Preinscripció matrícula UMH

Modalitat: e-Learning

Facultat de Medicina

Centre docent: Medicina Clínica

Branca d’ensenyament: CIÈNCIES DE LA SALUT

Preinscripció: 01/12/15 a 01/03/16

Matriculació: 01/12/16 a 07/03/16

Duració: 01/03/16 a 15/07/16

Preu de la matrícula: normal 200 euros.

                                                 reduïda 100 euros.

Hores: 150

Màx. alumnes: 50

Mín. alumnes: 26

Web específica: Actualització Salut Mental Infantil i Adolescent II Edició

IMPORTANT: Documentació a aportar per estudiants estrangers

Curs de perfeccionament professional actualització en Salut Mental Infantil i de l’Adolescent

L’àrea de la salut mental infantil i de l’adolescent ha experimentat un important desenvolupament quant a la creació d’unitats especialitzades d’atenció ambulatòria i hospitalària, dotades de personal que ha seguit vies heterogènies de formació.

A nivell legislatiu, la publicació del decret de creació de l’especialitat de Psiquiatria del Xiquet i de l’Adolescent ha donat començament als tràmits per a la seua constitució com una especialitat mèdica més.

Tant els professionals com les institucions en les quals treballen demanden que es duga a terme una formació especialitzada i una actualització de la mateixa, que redunde en una millor atenció a l’usuari.

OBJECTIUS

Objectiu general
Oferir una formació actualitzada en el camp de la salut mental infanto-juvenil.

Objetius específics
– Actualització dels avanços teòrics en diferents àrees psicopatològiques que afecten a la salut mental infantil i de l’adolescent.
– Formació sobre les intervencions més utilitzades en cada àrea psicopatològica.

DESTINATARIS

Curs dirigit a estudiants universitaris, o professionals interessats en la salut mental infantil i de l’adolescent, preferentment en les àrees de Medicina, Psicologia, Infermeria o Teràpia Ocupacional.

METODOLOGIA DOCENT

El format docent serà en modalitat e-learning.

El curs inclou un total de 150 hores lectives (6 ECTS), repartides entre formació teòrica (principalment), lectura de documentació complementària, realització de tasques assignades a cada assignatura, tutoritzación, estudi personal i proves d’avaluació.

Cada assignatura serà impartida mitjançant:

Classes teòriques: unitats didàctiques, elaborades pel professorat, que estaran disponibles en la web del curs per a la seua lectura per part dels alumnes.

Material complementari de consulta: en la web del Màster, els alumnes disposaran de material complementari de lectura obligada i material audiovisual que permeta ampliar els continguts corresponents a les unitats didàctiques.

Tutories: es disposarà d’un tutor per a l’atenció individualitzada mitjançant fòrum i correu electrònic.

PROGRAMA

La durada del curs és de 150 hores (6 ECTS) i constarà de dotze temes:

1. Valoració del trastorn mental en Atenció Primària Pediàtrica.
2. Intervenció psicoterapèutica en els trastorns ansiosos.
3. Els trastorns de l’aprenentatge i la Salut Mental Infantil i de l’Adolescent.
4. Avanços recents en el Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat.
5. Tecnologies de la Informació i Comunicació en Salut Mental.
6. Trets de personalitat inestable: valoració i intervenció.
7. Conducta violenta en el menor i la seua relació amb la Salut Mental.
8. Trastorns de l’espectre autista.
9. Característiques clíniques en fills de pacients amb trastorns mentals greus.
10. Trastorns per ús de substàncies.
11. Esquizofrènia i intervenció precoç.
12. Trastorns de la conducta alimentària.

AVALUACIÓ

L’avaluació de l’aprofitament del curs, que habilitarà a l’estudiant per a obtenir el corresponent títol, es durà a terme per mitjà d’un procés d’avaluació contínua, la realització de l’examen final tipus test i un treball final.

L’avaluació del rendiment dels alumnes del curs es realitzarà mitjançant tres sistemes complementaris:

a) Examen tipus test: realitzat on-line en concloure el curs. La nota correspondrà al 40% de la nota final del curs.

b) Preguntes obertes: por cada tema impartit, l’alumne haurà de contestar a un màxim de 5 preguntes de resposta oberta, que estaran disponibles al mateix temps que la seua corresponent unitat didàctica i material complementari. La nota ponderada obtinguda equivaldrà al 20% de la nota final.

c) Treball final del curs: els alumnes realitzaran un treball final sobre qualsevol dels continguts impartits en el curs. El treball haurà de tenir una extensió total mínima de 10 pàgines i màxima de 15, i podrà consistir en una revisió bibliogràfica, l’exposició d’un cas clínic o qualsevol altre contingut que fóra prèviament aprovat per l’adreça del curs. La nota obtinguda en aquest treball correspondrà al 40% de la nota final del curs.

La nota final es determinarà mitjançant la fórmula: Nota final = (0,4*a) + (0,2*b) + (0,4*c). Per a l’obtenció del títol del curs s’exigirà una nota mínima de 5 punts.

PROFESSORAT

DOCENT LLOC I INSTITUCIÓ EMAIL RESPONSABLE
Alejandro Canals Baeza Pediatre. Coordinador del Centre de Salut Santa Faç-Ajuntament. Alacant.
Tomás José Cantó Diez Psiquiatre. Unitat de Salut Mental Infantil i de l’Adolescència. Sant Vicent del Raspeig (Alacant).
María Luisa Dorado Martínez Psiquiatre. Servei de Psiquiatria del Xiquet i de l’Adolescent. Hospital General Universitari Gregorio Marañón. Madrid.
Aránzazu Fernández Rivas Psiquiatre. Professora del Departament de Neurociències de la Universitat del País Basc. Cap de Secció de Psiquiatria Infanto-juvenil de l’Hospital Universitari de Basurto (Bilbao).
Cayetana García Quintero Psicòloga. Unitat de Salut Mental Infantil i de l’Adolescència. Cap de l’Horta (Alacant).
Cristina Gil Almenar Psicòloga. Centre Reeducativo de Menors Mariano Ribera (Burjassot). Fundació Diagrama.
José Manuel Gómez Soriano Enginyer informàtic. Professor de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat d’Alacant.
Jesús Martí Esquitino Psicòleg. UCE Hospital Psiquiàtric. Murcia.
Francisco Javier Méndez Carrillo Psicòleg. Catedràtic de la Universitat de Múrcia.
Eva Martín Moreno Hospital Clínic Universitari de Sant Joan d’Alacant.
Dolores Moreno Pardillo Psiquiatre. Responsable de la Unitat d’Adolescents. Servei de Psiquiatria del Xiquet i de l’Adolescent. Hospital General Universitari Gregorio Marañón. Madrid.
Yolanda Quiles Marcos Professora Contractada Doctora. Psicologia de la Universitat Miguel Hernández. Psicòloga del Centre de Recuperació Emocional i Alimentària (CREA).
María José Quiles Sebastián Professora Contractada Doctora. Departament de Psicologia de la Universitat Miguel Hernández. Psicòloga del Centre de Recuperació Emocional i Alimentària (CREA).
 Anna María Sans Fito
Neuropediatra. Coordinadora de la Unitat de Trastorns de l’Aprenentatge. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.

CALENDARI

A l’inici del curs es proveirà als alumnes del corresponent calendari d’activitats, en el qual s’indicarà les dates en les quals estaran disponibles en la web les corresponents unitats didàctiques i material complementari, així com les preguntes i test d’avaluació de cada mòdul.

El curs s’iniciarà el dia 1 de març de 2016 i conclourà l’1 de juny. Els treballs finals podran presentar-se fins al 15 de juliol de 2016.

PREINSCRIPCIÓN, MATRÍCULA Y BECAS

Com realitzar la preinscripció?

Pots realitzar la preinscripció emplenant el “Formulari de Preinscripció en Cursos de Formació Postgrau i Formació Contínua”, punxant ací. En la casella desplegable “Tipus d’ensenyament” has de seleccionar l’opció “Perfeccionament”.

El període de preinscripció s’inicia el dia 1 de desembre de 2015 i conclou l’1 de març de 2016.

Com realitzar la matrícula?

Una vegada conclòs el període de preinscripció, es comunicarà als alumnes els tràmits de matrícula que han de realitzar per a la formalització definitiva de la matrícula.

Preu de la matrícula

L’import de la matrícula és de 200 euros.

Beques

S’establiran els següents tipus de reduccions de la matrícula normal (nombre limitat):

· Alumnes i ex alumnes de la Universitat Miguel Hernández: per als sol·licitants matriculats en la UMH, o que que hagueren obtingut prèviament un títol de llicenciatura, diplomatura o grau en la UMH, el cost de la matrícula s’estableix en 100 euros.

· Postgraduats Salut Mental: alumnes que hagueren realitzat prèviament el Màster en Salut Mental, o els cursos d’Especialista Universitari en Patologia Dual o d’Especialista Universitari en Psicoteràpia. En aquests casos, la matrícula s’estableix en 100 euros.

MÉS INFORMACIÓ

Si necessites més informació sobre el Curs d’Actualització en Salut Mental Infantil i de l’Adolescència, pots contactar telefònicament amb la secretaria administrativa (María José Blasco) en el telèfon (+34) 96 591  94 49 ,  o personalment amb el director del curs (Kristian Naenen Hernani) en la següent adreça de correu electrònic: [email protected]