CURS DE PERFECCIONAMENT EN INVESTIGACIÓ CLÍNICA PREDOCTORAL. II EDICIÓ

Departament de Medicina Clínica UMH

Director responsable

Luis Manuel Hernández Blasco professor departament Medicina UMH i doctor Hospital Alacant miniatura

LUIS HERNÁNDEZ BLASCO

Professor Titular

[email protected]
Tel: +34 965 23 37 90

Àrea: MEDICINA
Especialitat UNESCO: MALALTIES PULMONARS
Unitats: Medicina Clínica

Contacte

Lloc: Universitat Miguel Hernández d’Elx.

Campus de Sant Joan.

Departament de Medicina Clínica UMH

Modalitat: online

Telèfon: +34 965 23 37 55

E-mail: malmarcha@umh.es

Secretària

MARISUN ALMARCHA ASENSIO

Administrativa de Doctorat

[email protected]
Tel: +34 965 23 37 55

Centre docent: Medicina Clínica

Rama d’ensenyament: Ciències de la Salut

Preinscripció:  01/07/16 a 30/10/16

Matriculació: 01/10/16 a 10/11/16

Duració: 01/10/16 al 30/06/17

Hores: 150

Màx alumnes: 100

Mín alumnes: 75

Web específica: investigacioclinicapredoctoralumh

PRESENTACIÓ

Aquest CURS DE PERFECCIONAMENT EN INVESTIGACIÓ CLÍNICA PREDOCTORAL. II EDICIÓ va dirigit a la preparació per al Doctorat en Salut Pública, Ciències Mèdiques i Quirúrgiques, així com a l’actualització i aprofundiment de coneixements en l’àmbit de la Recerca en Ciències de la Salut.

Està dirigit a complementar els estudis de grau de Ciències de la Salut, així com els Màsters Universitaris de Recerca de la UMH, preparant a l’estudiant per a continuar el seu període investigador en el Doctorat.

PLA D’ESTUDIS

Justificació acadèmica

Aquest curs de perfeccionament va dirigit a la preparació per al Doctorat en Salut Pública, Ciències Mèdiques i Quirúrgiques, així com a l’actualització i aprofundiment de coneixements en l’àmbit de la Recerca en Ciències de la Salut.
Està dirigit a complementar els estudis de grau de Ciències de la Salut, així com els Màsters Universitaris de Recerca de la UMH, preparant a l’estudiant per a continuar el seu període investigador en el Doctorat.

Els/as estudiants adquiriran les següents competències:

Competències Generals:

– Demostrar una competència en el domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb el camp de la medicina.
– Demostrar la capacitat de concebre, dissenyar i posar en pràctica un procés de recerca.
– Tenir la capacitat de realitzar una anàlisi crítica de la literatura científica publicada.
-Saber comunicar-se amb els seus col·legues, amb la comunitat acadèmica en el seu conjunt i amb la societat en general sobre les seues àrees de coneixement.
-Realitzar almenys una publicació (a nivell nacional o internacional) a través d’una recerca original.

Competències Específiques:

– Accedir a la literatura científica, bases de dades, fonts documentals i informació d’alt nivell existent en Medicina Clínica i àrees relacionades.
– Dissenyar i planificar un projecte que aborde el problema a investigar per a sotmetre-ho a avaluació per Comitès d’ètica, així com d’avaluació i finançament de la recerca.
– Arreplegar, ordenar i classificar les dades i materials de recerca siguen aquests en forma de documents, històries clíniques, qüestionaris, resultats de proves experimentals, etc.
– Comunicar els resultats i difondre el coneixement generat a professionals sanitaris/as, així com a un públic no especialitzat, utilitzant mitjos escrits, orals i gràfics.
– Representar les dades amb qualitat de publicació.
– Manejar amb soltesa i a nivell expert les eines d’informació de cerca en Ciències de la Salut més importants avui dia disponibles, des de les bases de dades comercials als diferents tipus d’eines de cerca disponibles en Internet.
– Aconseguir els coneixements i aptituds necessàries per a dur a terme l’elaboració i presentació de sol·licituds de finançament de projectes de R+D, així com la difusió dels resultats dels mateixos.
– Tenir capacitat de comunicar de forma efectiva els resultats de recerca
– Tenir capacitat de participar en reunions de recerca específica avançada.

Objectius del curs

Els objectius generals del Curs són:

– Desenvolupar coneixements i habilitats per a finalitzar publicant el procés de recerca en l’àmbit de la salut/malaltia.
– Afavorir l’aplicació de metodologies per a la difusió i publicació de la recerca desenvolupada pels estudiants.

Estructura dels estudis

Càrrega Acadèmica:

Aquest curs té una durada de 6 crèdits ECTS de formació investigadora, i es compon de les següents assignatures, de les quals s’hauran de matricular en 2 d’elles:

– Pla de recerca predoctoral (3 crèdits)
– Informe de recerca (3 crèdits)
– Informe de seguiment de la recerca i participació en congressos, simposis i altres reunions científiques (3 crèdits)
– Publicacions d’un article científic (3 crèdits)

Per a l’aprenentatge de les mateixes els/as estudiants treballaran on-line amb material oferit en una web-blog wordpress segons l’estàndard de disseny de la UMH i combinat amb un servidor de la UMH Google Drive, on s’allotgen arxius, comparteixen carpetes, administren permisos i fòrums. Els alumnes trobaran apartats amb la informació del curs, novetats, enllaços, bibliografia, professorat, cronogama, tutorials, vídeos. Aquesta plataforma permet a l’alumne accedir al curs des de qualsevol lloc i en qualsevol moment,així com tenir tutories presencials o per web amb els Tutors i Professors de suport metodològic assignats, conduents a realitzar la publicació de l’estudi en una revista científica.

Les principals funcions del tutor són:

1.- Assessorar i fer un seguiment del procés d’elaboració del treball mitjançant la:
– Orientació en la cerca documental i la revisió bibliogràfica,
– Concreció de l’estructura del treball i
– Planificació dels temps i revisió gradual del text.

2.- Avaluar el procés d’elaboració del treball, donar el vistiplau per a la seua presentació i elaborar un informe del mateix.

L’estructura de la presentació de la publicació ha d’ajustar-se a l’estructura pròpia d’un treball científic:

A) Estructurat com una publicació:
– Introducció. Justificació de l’interès científic del tema triat objecte del treball. Identificació del problema o de les hipòtesis de partida.
– Estat de la qüestió. Revisió bibliogràfica dels treballs més rellevants sobre el tema
– Material i mètodes
– Resultats
– Discussió
– Conclusions
– Referencies bibliogràfiques

B) Estructurat com a Cas clínic o Case Report:
– Abstract
– Cas clínic
– Discussió
– Conclusions

C) Estructurat com una Revisió o Narrative Review:
– Objectiu
– Antecedents i estat actual
– Mètodes: Revisió sintètica de les troballes oposades en la literatura a partir de les bases de dades utilitzades o altres cerques bibliogràfiques.
– Discussió
– Conclusions
– Referencies bibliogràfiques

Les referències bibliogràfiques dins del text seguiran un ordre per nombre i en claudàtors. Les referències bibliogràfiques es realitzaren seguint la norma de Vancouver.
Annexos. Si els hi ha han d’incloure’s, numerats, al final del treball.

Les figures i taules han d’integrar-se en el document, el més pròximes al lloc en què se citen, numerades correlativament. Les figures o taules han de portar peu, centrat, i compost en Times New Roman , cos 10.

La presentació de la publicació, atenent al fet que té un caràcter individual, només podrà ser presentada per un alumne, que la podrà presentar en castellà, valencià/català o anglès.

Ús d’instal·lacions i programació temporal

Docència on-line mitjançant plataforma informàtica.
Data d’inici d’activitats: octubre 2016
Data finalització activitats: juny 2017

REQUISITS D’ACCÉS

Requisits d’Accés i Admissió:

Accés:
Per a accedir als ensenyaments d’aquest curs serà necessari estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de Màster.
Així mateix, podran accedir els/as titulats/as conforme a sistemes educatius @ajeno a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense necessitat de l’homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de postgrau. L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que estiga en possessió el/la interessat/a, ni el seu reconeixement a altres efectes que el d’aquest Curs de Perfeccionament.

Admissió
I) Nombre d’Alumnes
Es considera que una ràtio raonable és de 2 alumnes/professor, per la qual cosa el nombre d’estudiants admesos en l’actualitat no pot superar els 100 alumnes.

II) Perfil d’ingrés:
1) El perfil d’ingrés característic per a aquest Curs serà el de titulats/as (Grau, Llicenciatura, Diplomatura o equivalent) en la branca de Ciències de la Salut: Medicina, Bioquímica, Farmàcia, Biologia, Infermeria, Nutrició, Psicologia, Treball Social, Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional, en general a titulats en ciències relacionades amb la salut.

III) Criteris de selecció:
Per a l’admissió d’estudiants es valorarà i puntuarà, multiplicant els punts obtinguts en cadascun dels ítems següents per la seua ponderació, podent-se obtenir un màxim de 100 punts.

PONDERACIÓ

A) 30% Adequació de la titulació a les àrees de coneixement del Curs:
. Titulat en Medicina (10 punts)
. Altres titulacions en Ciències de la Salut (8 punts)
. Altres titulacions (5 punts)

B) 30%. Haver realitzat un Màster Universitari de Recerca de la UMH />- Màster Universitari en Recerca en Medicina Clínica (10 punts)
– Màster Universitari en Recerca en Atenció Primària (8 punts)
– Màster Universitari en Recerca Clínica i Quirúrgica (8 punts)
– Màster Universitari en Medicina d’Urgències i Emergències (8 punts)
– Màster Universitari en Malalties Infeccioses i Salut Internacional (8 punts)

C) 10% Expedient o Certificat acadèmic personal (0-10 punts)
D) 20% Curriculum vitae (es valorarà especialment coneixements d’anglès, mínim nivell A2, i Estadística) (0- 10 punts)
I) 10% Activitats de caràcter científic-professional que es adecuen al pla d’estudis proposat en el Curs (0- 10 punts)

En aquest procés d’admissió es realitzarà, en primer lloc, una preinscripció en el Curs, tant al maig com al setembre. L’admissió i potencial selecció es realitzarà atenent als anteriors aspectes, per part de la Comissió d’Admissió d’Estudiants, que estarà formada per el/la director/a de el Curs, 2 professors/as del Curs i un membre del PAS, mitjançant els criteris de valoració anteriors, la composició de la qual i resultats seran publicats en la pàgina web de la universitat.

La Comissió d’Admissió d’Estudiants presentarà al Consell de Curs la selecció dels alumnes basant-se, fonamentalment, en la qualitat dels seus propis mèrits presentats, d’acord als criteris d’admissió i selecció prèviament relacionats, reservant-se almenys un 70% de les places per a Titular.

PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ

Per a obtenir el diploma de reconeixement s’exigirà la superació del procediment avaluador, en el qual es tindrà en consideració:

Haver aprovat 2 assignatures i realitzar a més una presentació de la publicació final objectiu d’aquest curs sobre un tema proposat per l’alumne o el tutor-director.

Avaluació

S’avaluarà de forma PRESENCIAL en la Facultat de Medicina de la UMH.

El tribunal estarà compost per professors doctores del Dpt. de Medicina Clínica. Els tribunals estaran constituïts per 3 membres titulars i tres membres suplents seleccionats entre els professors amb grau de Doctor i amb docència en el títol propi de la UMH (RD 1393/2007).

Es realitzarà la presentació en 10 minuts màxim, amb 5 minuts més per a preguntes. Es valorarà originalitat, metodologia, interès del tema i presentació.

Aquesta presentació representarà, al costat de la publicació, el 80% de la nota. La resta de la nota (20%) es realitzarà d’acord a la proposta del tutor, en funció de l’actitud, aptitud i participació en el desenvolupament del treball

L’alumne disposa de dues convocatòries, juny i setembre, que s’anunciaren explícitament en el calendari del curs al seu inici.