Doctorats

Departament de Medicina Clínica UMH

Estudis de Doctorats impartits pel Departament de Medicina Clínica UMH.

PROGRAMA DE DOCTORAT EN SALUT PÚBLICA, CIÈNCIES MÈDIQUES I QUIRÚRGIQUES
Web específica: ací

Preguntes freqüents

Descarrégales en pdf

INFORMACIÓ GENERAL:

1) On puc trobar la informació específica del Programa (continguts, línies de recerca, professorat, etc.)?
La informació del Programa està disponible en la pàgina web:
www.umh.es/contenido/Estudis

2) A qui puc dirigir-me davant qualsevol dubte?
Per a qüestions generals pot dirigir-se als administratius del Departament de Salut Pública, Història de la Ciència i Ginecologia, Joaquín García Aldeguer, al telèfon 96 591 95 06, o per e-mail: [email protected]; y María José Ramírez, al telèfon 96 591 92 72, o per e-mail: [email protected]

Per a qüestions específiques sobre les línies de recerca pot dirigir-se al Coordinador del Programa, Dr. Ildefons Hernández Aguado, per e-mail: [email protected], o a la Sotcoordinadora, Dra. Blanca Lumbreras Lacarra, per e-mail: [email protected]

Per a qüestions relatives al procés de matrícula pot dirigir-se al Servei de Gestió d’Estudis [Unitat Màster i Doctorat] i poden contactar amb D. Antonio Guerrero Sotoca, al telèfon 96 665 8598, o per e-mail: [email protected]

3) Quin és la normativa que he de conèixer?
La norma estatal d’aplicació és el R.D. 99/2011 i les seues modificacions.
La norma específica de la Universitat és la “Normativa d’Estudis de Doctorat”.
Pot consultar-les en aquest enllaç:
estudis.umh.es/presentacio/normatives/titols-oficials

4) Quins requisits he de complir per a poder sol·licitar l’admissió a un programa de doctorat?
Consulte els requisits en web:
estudios.umh.es/acces/doctorat/acces-i-admissio

PREINSCRIPCIÓ:

5) Com puc realitzar la meua preinscripció en el Programa?
Es pot realitzar la preinscripció electrònica des del dia 15 de juliol al 30 de setembre (el termini de preinscripció romandrà obert en el cas que existisquen places vacants).
La preinscripció es pot realitzar a través del següent enllaç web:
estudis.umh.es/acces/doctorat/preinscripcio

6) Quina documentació he d’aportar una vegada haja realitzat la preinscripció electrònica?
Quan es realitza la preinscripció electrònica s’obté un resguard que indica què documentació ha de presentar. En qualsevol cas, també pot consultar-ho en la web: estudis.umh.es/acces/doctorat/preinscripcio

A més, és important que remeta la següent informació:

Si ja té iniciat un projecte de tesi haurà d’adjuntar un resum del projecte, indicant els antecedents, els objectius, la metodologia, l’estat actual, la bibliografia i si compta amb finançament. També haurà d’indicar què director/a li està dirigint tal projecte, i, en cas que no siga un professor dels quals componen aquest programa (pot consultar-los en la web:
www.umh.es/contingut/Estudis

haurà d’adjuntar un Currículum vitae del director/a proposat.

Si no té cap projecte de tesi encara, haurà d’indicar en quina línia de recerca desitja desenvolupar-ho i proposar la seua adreça d’entre els professors que pertanyen al nostre programa (consultar l’enllaç del paràgraf anterior).

7) On puc presentar la documentació i en quin termini?
La documentació es pot presentar en qualsevol dels registres general o auxiliars de la Universitat Miguel Hernández (hi ha un en cada campus). En cas que no puga desplaçar-se podria enviar la documentació per correu certificat a la següent adreça postal:

Registre General
Universitat Miguel Hernández
Edifici Rectorat i Consell Social
Avda. Universitat, s/n
03202 Elx (Alacant)

El termini per a presentar documentació és del 15 de juliol al 30 de setembre. Aquest termini romandrà obert en el cas que existisquen places vacants. Donat el nombre limitat de places que té el programa i la gran demanda registrada, és convenient lliurar la documentació com més prompte millor.

ADMISSIÓ:

8) Qui resol sobre la meua admissió en el programa?
Aqueixa competència correspon a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.

9) Quins criteris aplica la Comissió Acadèmica per a seleccionar els candidats al programa?
Els criteris generals i específics han sigut verificats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport del Govern d’Espanya, i pot consultar-los en l’enllaç:
www.umh.es/contingut/Estudis

A més, la Comissió Acadèmica o el seu Coordinador podran sol·licitar una entrevista amb els candidats. En l’entrevista es valorarà l’afinitat de les propostes de recerca que faça cada candidat en relació amb les línies de recerca que ofereix el Programa.

10) He de realitzar algun complement formatiu previ a la matrícula?
La normativa exigeix tenir la suficient formació en tècniques de recerca per a poder desenvolupar la tesi doctoral, i per tant, la Comissió Acadèmica exigeix aqueixa formació.

Normalment s’adquireix en els màsters oficials o en programes de doctorat realitzats amb anterioritat. En cas de no poder acreditar aqueixa formació (metodologia de la recerca, disseny de protocols, documentació científica), la Comissió Acadèmica podrà exigir realitzar un complement formatiu previ a la matrícula. La Universitat Miguel Hernández ofereix aquesta formació mitjançant un curs online de 6 crèdits ECTS. Per a poder realitzar aqueix curs ha de posar-se en contacte amb:

D. Antonio Guerrero Sotoca
Servei de Gestió d’Estudis
Tfn: 96 665 8598
E-mail: [email protected]

11)Com puc saber si la meua sol·licitud ha sigut admesa?
La Comissió Acadèmica comunica l’admissió al Servei de Gestió d’Estudis, i est li envia una comunicació directa al doctorand, amb les instruccions per a realitzar l’automatrícula.
MATRÍCULA: El termini de matrícula és de l’1 al 30 d’octubre. Aquest termini romandrà obert en el cas que existisquen places vacants.

12) Què he de tenir en compte a l’hora de matricular-me?

Ha de triar una opció de dedicació:
a) Temps Complet. El termini màxim per a llegir la tesi és de 3 anys des que es formalitza la matrícula.

b) Temps parcial. El termini màxim en aquest cas és de 5 anys. Per a sol·licitar la dedicació a temps parcial ha d’acreditar la situació que no li permet realitzar el doctorat a temps complet (treball, estudis, situació familiar, etc).

13) Quant costen les taxes de matrícula?
Per al curs 2015/16 es va fixar una taxa anual de 300,00 euros.

UNA VEGADA REALITZADA LA MATRÍCULA:

14) Què he de fer?
La Comissió Acadèmica li designarà el seu tutor i director.

Consideracions importants sobre l’adreça de la tesi:

La tesi haurà de ser dirigida per almenys un Professor dels pertanyents al Programa.

Podrà tenir un segon Director, Doctor, professor o no. En casos excepcionals podrà incloure’s un tercer Director, Doctor, però almenys un dels tres no podrà ser professor. En aquest últim cas cal justificar-ho adequadament.

A partir del moment en què se li assigne director/és (rebrà una comunicació electrònica) disposa de 3 mesos per a introduir el seu Pla de Recerca en la aplicació de seguiment del Programa de Doctorat.

A l’aplicació electrònica de seguiment del doctorat s’accedeix de la mateixa forma que per a fer l’automatrícula:

S’accedeix a través de la web de la UMH: www.umh.es

Prement el botó:

Quan li demane identificar-se haurà d’indicar l’usuari (el seu nombre de DNI/NIE/PASSAPORT, sense la lletra) i la contrasenya (la que li faciliten per a fer l’automatrícula). Una vegada dins del seu perfil ha de cercar el link Seguiment de Doctorat.
Una vegada hagen conclòs els tres mesos l’aplicació tanca aqueix apartat i el seu Tutor deu llavors validar el Pla de Recerca (els tutors i directors accedeixen també a l’aplicació de la mateixa forma, encara que amb un rol diferent) en un termini de 15 dies.

A més d’escriure el Pla de Recerca en l’aplicació ha de presentar-ho públicament davant una comissió de professors del Programa, i davant la resta de doctorands del programa.

Aquestes presentacions es realitzen en sessions públiques que convoca el Programa de forma periòdica.

Sobre el Pla de Recerca:

Amb una anterioritat de, almenys, una setmana a la presentació haurà d’enviar-se al Departament, per correu electrònic a [email protected], o a [email protected] el document del Pla de Recerca.

La presentació pública tindrà una durada màxima de 20 minutos (10 d’exposició i 10 de preguntes), i es compondrà de les següents parts:

a) Antecedents de la recerca que mostren amb brevetat el coneixement científic disponible en l’àrea que es pretén investigar, i quins són les manques de coneixement més destacables en aqueix mateix camp.

b) Enunciació dels objectius i una justificació explícita dels motius pels quals el coneixement que es pretén generar suposa una novetat significativa en aqueix camp de recerca. És a dir, s’ha de demostrar amb claredat que la idea de recerca és original i té rellevància, bé per la generació de coneixement nou, bé per l’aplicació pràctica innovadora en l’àmbit sanitari.

c) Un breu resum de la metodologia que pretén aplicar-se per a aconseguir els objectius.
Resumint: El disseny de l’estudi, criteris d’inclusió i exclusió i les variables ben definides, justificació, hipòtesi de treball i objectius.

Aquesta presentació del Pla ha de permetre a la Comissió Acadèmica valorar que el que es proposa és una recerca de caràcter absolutament innovador, que faça versemblant la seua comunicació en revistes científiques d’alta qualitat i, si escau, la seua aplicació en els àmbits clínics i de salut pública, arribant fins i tot a produir productes (patents, protocols d’actuació, guies clíniques, etc.) que suposen un canvi significatiu en la pràctica. Així mateix, i encara que es tracta d’un document breu, ha de contenir els aspectes més rellevants de la metodologia, a fi de valorar la seua adequació als objectius formulats.

15) Què altres activitats he de realitzar?
Els nous programes de doctorat requereixen realitzar una sèrie d’activitats per anualitat durant el temps de permanència en el programa i abans de llegir la tesi. Aqueixes activitats són considerades obligatòries i han de ser validades pels directors / tutors una vegada que s’adjunte document acreditatiu de la realització de la mateixa per a poder ser incloses en els informes que anualment realitzen els directors i la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat sobre el progrés de la tesi i del doctorand.

Es recomana que la tesi es realitze per articles, en comptes de format clàssic (per capítols), el qual també s’admet. S’ha de realitzar un esforç perquè els resultats de la tesi es publiquen en revistes d’important difusió. Aquest format de tesi per articles afavoreix un resultat favorable de la seua defensa i qualitat, ja que els resultats de la mateixa hauran passat ja per la revisió per parells incloent la revisió del cos editorial de la revista on s’haja publicat. A més, durant el primer any de tesi han de presentar una revisió de l’estat actual de la pregunta de recerca o hipòtesi de la seua tesi, que podria servir com a primer article de la mateixa i asseurà les bases del marc teòric de la mateixa.

Las actividades a realizar son las siguientes:

ACTIVITAT
FORMATIVA
DESCRIPCIÓAVALUACIÓ
ACTIVITATS
TRANSVERSALS
60 hores. Primera anualitat (1ª i 2ª si és a temps parcial). Aquestes
activitats abasten jornades o tallers organitzats pels
departaments implicats en el programa de doctorat o d'institucions
relacionades, a més de les ofertes que es programen
anualment. Així mateix, també poden incloure's com a activitats
transversals l'assistència a reunions de resolució de dubtes que es
programaran pel propi programa de doctorat durant el curs
acadèmic.
Aquesta activitat ha de promoure la mobilitat dels doctorands quan
açò siga possible (assistència a reunions internacionals, incloent
estades curtes).
L'avaluació es realitza per l'assistència i
participació. Es quantificaran les hores d'acord
al certificat presentat que indique
la durada d'aquestes activitats.
REDACCIÓ D'
ARTICLES
CIENTÍFICS
(altres
activitats
transversals)
20 hores. Primera anualitat (primer semestre de la 2ª si és a temps parcial).
Redacció d'un article breu (assaig, revisió curta o
similar).
Han de completar-se adequadament les
tasques previstes amb suficiència i redactar a
satisfacció l'article breu. Ha de ser
susceptible de remissió a una revisa científica
i ha d'aprofitar-se per a analitzar el
coneixement disponible sobre el projecte de
recerca.
La redacció de l'esmentat article breu
equivaldrà a les 20 hores d'aquesta activitat.
PLA DE
RECERCA
DEL
DOCTORAND
45 hores.(S'introduirà en l'aplicació en el termini de 3 mesos des de l'assignació
de Director). Final primer semestre (segon semestre si és
a temps parcial). Els estudiants de doctorat hauran de presentar un
projecte de recerca de doctorat i sotmetre-ho a debat. La
preparació es realitzarà mitjançant l'adreça i tutoria de tutor i
director de tesis assignats, així com tutories eventuals dels equips
de recerca involucrats indirectament en el projecte, o d'aquells
que faciliten la seua preparació (identificació i anàlisi de
documentació científica, metodologia de recerca sanitària, etc.).
El projecte serà presentat en sessions
públiques amb la resta d'estudiants de
doctorat, que combinarà la presentació
amb debat en el qual participaran almenys 3
professors del programa. És obligatòria la
participació en almenys dues sessions de
presentació de plans de recerca (la
pròpia i una altra).
SEMINARIS DE
DOCTORAT
90 hores. Els seminaris de doctorat seran convocats amb suficient
antelació a l'inici de cada curs acadèmic. Entre els seminaris
recomanats s'inclouran no solament els organitzats pels
departaments implicats sinó tots aquells seminaris que se celebren
en la UMH, en centres associats o en institucions receptores
d'estades del doctorat.
Cada seminari tindrà una preparació
prèvia, amb la lectura de, almenys, un
document sobre el tema de recerca si
el ponent ho ha recomanat.


Durant la realització del doctorat s'ha de
participar en almenys 90 hores de
seminaris, tenint en compte que cada
seminari implica 3 hores (incloent l'assistència
i la preparació del mateix). Del
total d'hores de seminaris a complir, han de
pertànyer a seminaris del propi programa
de doctorat un mínim de 54 hores (18
seminaris durant el temps de permanència
en el programa de doctorat). La resta d'hores
poden pertànyer a seminaris d'altres
institucions, que complisquen les mateixes
condicions que les descrites per als
seminaris del programa de doctorat. La
valoració d'aquests últims serà acreditada
mitjançant l'informe favorable del tutor o
director.
PRIMER
INFORME DE
RECERCA
45 hores. Primer i segon trimestres de la segona anualitat (tercer i
quart trimestres si temps parcial). El doctorand haurà de: 1) Preparar
un informe del seu projecte que, almenys, tinga una redacció completa
dels antecedents, la definició de la pregunta de recerca, els
objectius de la tesi, els aspectes metodològics fonamentals. Els
primers resultats, una proposta dels títols dels articles que
resultaran de la tesi amb una perspectiva de les revistes o altres suports
on podran publicar-se. 2) Preparar l'esmentat informe en equip
amb almenys 2 doctorands més si hi ha doctorands amb temes afins. 3)
Fer una presentació formal del seu informe a l'equip de recerca
en el qual estiga integrat o al seu director que li indicarà les millores
pertinents formals i de fons, i 4) Presentar l'informe definitiu
davant una Comissió formada per tres professors del Programa oberta a
tots els doctorands. Els doctorands hauran d'haver lliurat el seu
informe al Tutor.
Hauran d'assistir almenys a 5 presentacions
d'informes de recerca durant el
temps de permanència en el programa del
doctorat. Aquestes 5 presentacions poden
incloure tant defenses del primer informe de
recerca com de l'informe de
seguiment (incloent la seua pròpia).
ESTADES EN
L'ESTRANGER
60 hores.Segona o tercera anualitat (tercera, quarta o cinquena si
temps parcial). Els estudiants que puguen gaudir d'una beca de
formació de personal investigador o que les seues circumstàncies ho permeten
(dedicació i unes altres) invertiran almenys un període de 3 mesos d'estada
en una institució estrangera durant els períodes
esmentats. Els professors del Programa recolzaran l'obtenció de
finançament. El Centre de Recerca triat estarà en funció del
tema del treball de recerca. La Comissió Acadèmica del Programa
de Doctorat establirà les gestions administratives oportunes. Aquesta
activitat serà promoguda activament per tots els equips de
recerca, aprofitant les recerques col·laboratives
establides i les relacions internacionals de tots els grups
inclosos en la proposta.
PARTICIPACIÓ
EN CONGRESSOS,
SIMPOSIS I
ALTRES
REUNIONS
CIENTÍFIQUES
40 hores. Tots els estudiants del programa hauran de, almenys, assistir
a un congrés, simposi o reunió científica nacional o internacional
sobre epidemiologia, salut pública, ciències mèdiques o quirúrgiques,
presentant comunicacions científiques. Aquesta activitat podrà ser
convalidada per a els qui realitzen una estada en l'estranger, però
serà obligatòria per a la resta. L'activitat tindrà lloc en els dos
últims anys del programa de doctorat (tres últims si temps parcial).
Presentació, almenys, d'una comunicació
oral o d'un cartell (o pòster).
INFORME DE
SEGUIMENT
DE LA
RECERCA
40 hores. Durant el segon trimestre del tercer any (primer de la
cinquena anualitat si és a temps parcial), cada estudiant haurà de
presentar davant una Comissió de professors del programa una síntesi
de l'estat de la seua recerca. Extensió 30-50 pàgines. L'informe ha de
contenir els resultats fonamentals de la tesi.
Hauran d'assistir almenys a 5 presentacions
d'informes de recerca durant el
temps de permanència en el programa del
doctorat. Aquestes 5 presentacions poden
incloure tant defenses del primer informe de
recerca com de l'informe de
seguiment (incloent la seua pròpia).
PUBLICACIONS50 hores. Des de la primera anualitat totes les activitats incorporen el
component de la difusió dels resultats de recerca. Durant
els dos últims anys del programa (3 si dedicació a temps parcial) es
valorarà la publicació individual o col·lectiva dels primers resultats
de la recerca. Aquesta publicació és independent de la redacció d'articles
científics que s'ha descrit com a activitat transversal en
la primera anualitat.
Admissió de l'article per a la publicació o
publicació editada, la qual cosa equivaldrà a les 50
hores d'aquesta activitat.


La redacció de l'esmentat article breu
equivaldrà a les 50 hores d'aquesta activitat.
INFORME
PREVI A LA
LECTURA
20 hores. Una vegada finalitzat el període previst per a la realització del
programa, cada estudiant haurà de presentar davant el seu Tutor i dos
professors del programa afins a la línia de recerca el seu informe de
tesi. Requisit indispensable per a l'autorització per a la lectura i
defensa de la tesi. L'assistència serà pública i altres doctorands
podran participar en el debat.
Convocatòria i inscripció.

16) Com deixe constància de les activitats que realitze?
Ha de registrar totes les seues activitats en la seua aplicació de seguiment del Programa, a través del seu accés identificat, en l’aplicació, donant-les d’alta en l’apartat “documente d’activitats”. Primer ha de donar-les d’alta, i després ha de marcar-les com “realitzades”. El seu Tutor/Director, una vegada marcades com “realitzades”, haurà de validar totes aqueixes activitats a través del seu accés identificat, en la mateixa aplicació.

17) Quin tipus d’activitats es consideren vàlides per a ser tingudes en compte en el programa?
Són considerades vàlides l’assistència a seminaris (tant els organitzats de forma específica pel programa com els externs si són considerats rellevants per a la formació pel director de la tesi), assistència a sessions clíniques, congressos, jornades, publicacions, o qualsevol altra activitat, sempre que hagen sigut recomanats pel programa o estiguen directament relacionats amb la línia de recerca que s’està desenvolupant en cada cas i siga acceptat pel director de la tesi.

18) Puc proposar jo mateix la realització d’activitats?
Per descomptat, ha d’incloure les seues propostes en l’aplicació de seguiment. El tutor o el director haurà de validar-les.

19) Què altres qüestions he de tenir en compte en relació amb el meu projecte de tesi?
Haurà de presentar públicament (d’igual forma que els plans de recerca) un informe anual de seguiment.
L’informe de recerca ha de servir per a acreditar que les tasques i objectius previstos en el pla de recerca es van executant adequadament. Aquest informe constarà de, almenys, de les següents parts:

a) Breu enunciació dels objectius de la recerca i de les tasques previstes.
b) Principals resultats aconseguits.
c) Dificultats i limitacions oposades, així com les solucions proposades.
d) Descripció de les tasques i calendari de recerca pendent.

20) Quins són les funcions dels tutors, els directors i la Comissió Acadèmica del Programa?
Les funcions vénen recollides en la normativa:
estudios.umh.es/NORMATIVA-D’ESTUDIS-DE-DOCTORAT-DE-LA-UMH.pdf

El Tutor ha de validar les activitats que van realitzant els doctorands, i ha de fer un informe anual que arreplegue, tant aqueixes activitats com els avanços en el plànol investigador.

Ha d’orientar al Doctorand en totes les qüestions relatives al programa.

El Director ha de validar les activitats que van realitzant els doctorands, i ha de fer un informe anual que arreplegue, tant aqueixes activitats com els avanços en el plànol investigador.

També ha d’orientar al doctorand en totes les qüestions relatives a la recerca.
Totes les gestions es realitzen a través d’una plataforma informàtica a la qual s’accedeix de la següent forma:

1) Entrar en la web de la UMH: www.umh.es
2) Prémer el botó:
3) Identificar-se mitjançant l’usuari de la UMH (si es té correu de la UMH és el text que va abans de la @, i si no es té correu de la UMH són els nombres del DNI –sense la lletra-), i la contrasenya que li facilita la UMH (si no es coneix la contrasenya ha de posar-se en contacte amb els serveis informàtics de la UMH – Tel.: 96 665 85 82). Si hi ha qualsevol problema poden contactar amb Joaquín García (Tel.: 96 591 95 06).
4) Una vegada s’accedisca al perfil, ha de cercar el link “Seguiment de Doctorats”.
5) Prema aqueix link i entrarà en l’aplicació.
6) Una vegada dins haurà de prémer “Cercar”.
7) Li apareixerà la informació dels alumnes que dirigeix o tutoritza, i prement el DNI de qualsevol d’ells entrarà en l’expedient d’aqueix doctorand.
8) En aqueix expedient podrà consultar el Pla de Recerca, validar activitats i realitzar els informes pertinents.
9) Totes les activitats que proposa el programa com a “obligatòries” compten amb el degut control de presència, disponible en la Secretaria del Dpt. de Salut Pública, Història de la Ciència i Ginecologia. Poden sol·licitar-se a l’Administratiu Joaquín García ([email protected]). També es remetran periòdicament aqueixes llistes a tots els directors i tutors, per correu electrònic. De les altres activitats que introduïsquen els doctorands hauran de responsabilitzar-se, quant a acreditar la seua veracitat, els directors/tutors, mitjançant l’obtenció de qualsevol tipus d’acreditació per part dels doctorands.
10) Si té algun dubte quant al funcionament de l’aplicació o quant a la validació d’activitats, etc., pot posar-se en contacte amb Joaquín García (Tel.: 96 591 95 06).

Resumim algunes de les gestions que han de realitzar:

  • Assignació de tutor i director/és de tesi en un termini màxim d’un mes des de la data de matrícula de l’estudiant. Tasca que ha de realitzar la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.
  • Incorporar el Pla de Recerca en un termini de 3 mesos des de l’assignació de tutor i director/és de tesi. Tasca que ha de realitzar el Doctorand.
  • Validar el Pla de Recerca en un termini de 15 dies a partir dels 3 mesos des de l’assignació de tutor i director/és de tesi. Tasca que ha de realitzar el Tutor o Director de la tesi.
  • Crear, modificar i assenyalar com realitzades l’activitats incorporades. Tasca que ha de realitzar el Doctorand.
  • Crear, modificar, eliminar i validar les activitats a realitzar per l’estudiant. Tasca que ha de realitzar el Tutor i Director de la tesi.
  • Adjuntar l’informe anual en un termini de 15 dies abans de complir un any des de la matrícula de l’estudiant. Tasca que ha de realitzar el Tutor i Director de la tesi. (No existeix un model d’informe establit).
  • Adjuntar l’informe anual a partir de l’any de la matrícula de l’estudiant. Tasca que ha de realitzar la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat. (Existeix un model en l’aplicació).
  • Resoldre les sol·licituds sobre el control de permanència dels estudiants. Tasca que de realitzar la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.

21) ¿Qué debo hacer cuando ya tenga terminada la tesis doctoral?

Haurà de presentar la seua proposta de tesi públicament (d’igual forma que els plans de recerca i informes de seguiment).
La presentació de l’informe previ a la lectura es presentarà de la forma següent:

– En primer lloc farà una descripció molt breu de l’assumpte de recerca i sobre si ha pogut executar la recerca segons el planificat.
– Recordarà els objectius que s’havia plantejat i els elements bàsics del disseny.
– Presentarà els resultats més destacables dient explícitament que afigen al coneixement disponible, argumentant les raons pel que poden classificar-se com a innovadors. Indicarà que comunicacions o publicacions ha realitzat dels resultats o quals té previstes, indicant el títol de cadascuna d’elles (encara que no siga una tesi per articles, aquest apartat és imprescindible).
– Conclourà indicant les limitacions més rellevants dels resultats i assenyalant què implicacions pràctiques tenen (si es tracta de recerca bàsica s’ha d’assenyalar què pas s’ha donat en el coneixement disponible i quins passos queden per donar).

El temps disponible és de 15 minuts. Amb una setmana d’antelació han d’haver-se lliurat els documents pertinents: un breu informe del tancament de la recerca enunciant l’execució o no sobre el planificat, la seua justificació i canvis realitzats (no més de 800 paraules); un resum ampli de la tesi (sobre 5.000 paraules) amb els següents apartats:

1) antecedents i justificació
2)objectius i hipòtesis
3) material i mètodes
4) resultats principals
5) motivació de la innovació que suposen els resultats en relació al coneixement disponible
6) comunicacions i publicacions realitzades o previstes incloent títols i autors
7) conclusions més rellevants i limitacions destacables
8) implicacions pràctiques dels resultats i següents passos d’implantació o de recerca.

Es recorda als doctorands que els tràmits de defensa de la tesi no s’iniciaran fins que s’hagen completat les activitats formatives establides en el programa oficial. En concret deuen haver participat en 16 seminaris de doctorat (amb participació activa en almenys 4) o en activitats equivalents que ha de certificar el Director de la tesi. Així mateix deuen haver assistit almenys al 80% de les presentacions de plans de recerca o informes de seguiment. L’assistència les certifica la Comissió Acadèmica d’acord a les fulles d’assistència.

La resta d’activitats, que ha de certificar el Director de la tesi són les següents:

1) Assistència a jornades, tallers o congressos organitzats pels departaments del programa (equivalència 60 hores).

2) Redacció d’un assaig o revisió breu relacionat amb la tesi i susceptible de ser publicat.

3) Participació en almenys un congrés o similar presentant una comunicació científica o cartell.

4) Participació en presentacions de 2 informes previs de lectura.

Finalment, en l’avaluació de les activitats formatives es valora l’acceptació d’articles del treball de la tesi que poden substituir les activitats 2 i 3.

Una vegada siga aprovada la proposta de tesi s’iniciaran els tràmits per a la seua defensa, que consisteixen en:

1) Avaluació externa (el Director proposarà 5 doctors externs a la UMH, no podent haver-hi 2 o més d’un mateix centre). La Comissió de Doctorat triarà a tres d’ells. A aquests se’ls enviarà un esborrany de la tesi al costat d’un formulari d’avaluació que hauran de retornar al Dpt. de Salut Pública, Història de la Ciència i Ginecologia. Una vegada rebuts, si els tres informes són favorables i no proposen canvis en la tesi, s’enviaran a la Comissió de Doctorat perquè autoritze el dipòsit.

2) Dipòsit de tesi . El doctorand/a haurà de dipositar almenys 9 exemplars definitius de la tesi (pot fer-ho en qualsevol dels registres general o auxiliars de la UMH. Hi ha un en cada campus). El Registre es quedarà un exemplar i li retornarà 8 al doctorand/a. Aqueixos 8 exemplars els haurà de lliurar en el Departament de Salut Pública, Història de la Ciència i Ginecologia.

3)Proposta de Tribunal. El Director proposarà 10 membres per al Tribunal, tots doctors, no podent haver-hi més de dos d’un mateix centre. La Comissió de Doctorat seleccionarà 5 titulars i 2 suplents. Una vegada nomenat el Tribunal el Departament de Salut Pública, Història de la Ciència i Ginecologia enviarà un exemplar de la tesi a cadascun d’ells (l’exemplar restant es queda en dipòsit en el Departament).

4) Convocatòria de data de lectura. El President del Tribunal convocarà la lectura. Des del Departament de Salut Pública, Història de la Ciència i Ginecologia es posaran en contacte amb tots els membres per a facilitar-los el desplaçament, allotjament, etc.