ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN PATOLOGIA DUAL II EDICIÓ

Departament de Medicina Clínica UMH

Director responsable

Metge del departament de Medicina Clínica de la UMH silueta

BARTOLOMÉ PÉREZ GÁLVEZ

Professor Associat

[email protected]
Tel: +34 965 23 37 88

Àrea: PSIQUIATRIA
Unitats: Medicina Clínica

ACCEDEIX A LA SEUA FITXA
SEDP Sociedad Española de Patología Dual logo

Administratiu

MARIA JOSÉ BLASCO DOMÍNGUEZ

Secretària del departament

[email protected]
+34 965 91 94 49

Preinscripció matrícula UMH

Campus: SANT JOAN D’ALACANT

Facultat de Medicina

Crèdits ECTS: 30 (750 hores)

Duració: 1 semestre

Descarrega el pdf del curs ací

IMPORTANT: Documentació a aportar per estudiants estrangers

Web específica: goumh.umh.es/psiquiatria-postgrado/especialista-universitario-en-patologia-dual

Telèfon: 629 84 19 04

Lloc: Plataforma on-line.
UMH (Facultat de Medicina)
Pràctiques (optatives): Hospitals Universitaris de Sant Joan i d’Elx.

Centre docent: Medicina Clínica

Branca d’ensenyament: Ciències de la Salut

Preinscripció:  01/06/14 a 01/12/14

Matriculació: 01/12/14 a 24/01/15

Duració: 26/01/15 al 30/09/15

Hores: 750

Preu màxim de la matrícula:

1250 euros (Normal).

1000 euros (Reduïda).

Màx. alumnes: 50

Mín. alumnes: 25

Descarrega el pdf del curs ací

Web específica: especialistauniversitarienpatologiadual

Justificació Acadèmica

Especialista Universitari en Patologia Dual II Edició

S’estima que entre el 40%-60% dels malalts mentals desenvolupen una addicció a l’alcohol o altres drogues al llarg de la seua vida, comorbilitat a la qual es fa referència sota el terme de patologia dual. A Espanya, la Societat Espanyola de Patologia Dual observa una prevalença de patologia dual del 53%, entre els pacients atesos tant en centres específics de drogodependències com de Salut Mental (AEPD, 2008). Tres quartes parts d’aquests malalts presentarien dos o més trastorns mentals i el 71% evidència l’existència d’un trastorn de la personalitat.

D’altra banda, la prevalença de patologia dual difereix segons el tipus de recurs assistencial en el qual es determine. Quan s’analitzen les dades procedents de centres especialitzats en l’atenció a persones drogodependients, la prevalença s’eleva fins a un 63% mentre que, en les Unitats de Salut Mental, el 25% dels pacients atesos presentarien un trastorn dual (AEPD, 2008). En una Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica, la taxa de comorbilitat se situa entorn al 30%-50% depenent del diagnòstic que motive l’ingrés (Oliveras, García i Alcántara, 2003).

Òbviament, la presència de comorbilitat psiquiàtrica en un trastorn per ús de substàncies afecta el curs i evolució del quadre addictiu, generant una sèrie de negatives conseqüències com una freqüentació més elevada de serveis d’urgències i del nombre d’hospitalitzacions, així com major freqüència de recaigudes, d’actes violents acte/heterolesius- i nivells més elevats d’inestabilitat familiar i marginació social. En suma, un pitjor pronòstic que evidencia estar associat a una pitjor adherència al tractament així com a la manca d’intervencions específiques per a aquest ampli grup de població clínica.

Malgrat la seua elevada prevalença epidemiològica i assistencial, l’oferta formativa per als professionals que desenvolupen les seues funcions en aquest camp és molt escassa. cal destacar la iniciativa desenvolupada per la Societat Espanyola de Patologia Dual amb el desenvolupament de mòduls formatius sota el patrocini de la indústria farmacèutica. No obstant açò, en l’actualitat no existeix cap títol de postgrau universitari específic en aquesta matèria, ni tampoc l’oferta formativa desenvolupada fins al moment ha inclòs la varietat de continguts que s’arrepleguen en el curs d’Especialista en Patologia Dual que ací es presenta. En aquest sentit, el curs inclou al costat dels aspectes epidemiològics i clínics- la novetat d’incloure una exhaustiva formació en intervencions psicoterapèutiques específiques per al tractament de la patologia dual, així com altres dirigides als pacients amb major complexitat clínica, caracteritzats per presentar un trastorn mental greu.

1. Associació Espanyola de Patologia Dual. Estudi epidemiològic per a determinar la prevalença, diagnòstic i actitud terapèutica de la patologia dual en la Comunitat de Madrid. Madrid, 2008.

2. Oliveras Valenzuela MA, García Fernández L, Alcántara Lapaz AG. Repercussions assistencials de l’addicció: perspectiva d’una unitat d’hospitalització psiquiàtrica. En: De Felipe C. (ed.): Aspectes bàsics i clínics sobre la neurobiologia de l’addicció. Fundació Dr. Esteve. Barcelona, 2003. pàg. 109-118.

Postgraus en Salut Mental

Amb l’aval de la Societat Espanyola de Patologia Dual, la Universitat Miguel Hernández ofereix un curs d’Especialista Universitari en Patologia Dual (30 ECTS), amb una metodologia mixta (on-line i presencial) que permet una major accessibilitat a l’alumnat, independentment del seu lloc de residència. Al costat d’aquesta metodologia, destaca l’existència d’un programa de beques -dirigit tant a professionals espanyols com a llatinoamericans- amb l’objecte d’afavorir l’accés a una formació d’alt nivell acadèmic.

Els continguts del curs inclouen una exhaustiva formació en *Psicopatología, dirigida a capacitar als alumnes per a identificar adequadament els símptomes psiquiàtrics i diagnosticar-los correctament. D’altra banda, destaca el fet que els tractaments exposats en el curs no es limiten als estrictament farmacològics, incloent una rellevant aportació de tractaments d’enfocament psicoterapèutic, tant aquells dirigits al trastorn mental greu com els específicament dissenyats per als pacients amb patologia dual. Tot açò des de l’anàlisi prèvia de les diferents orientacions dels sistemes de tractament dirigits a aquest tipus de pacients.

OBJECTIUS

L’objectiu principal del programa se centra a oferir una actualització de coneixements en matèria d’atenció a la Patologia Dual, que incloga els continguts d’interès preferent sobre la base de les actuals necessitats formatives detectades entre els professionals d’aquesta àrea.

Com a objectius específics, es pretén que els alumnes adquirisquen els coneixements, habilitats i actituds necessàries per a una pràctica professional adequada en matèria d’atenció a la Patologia Dual i, en concret:

1) Identificar correctament la simptomatologia psiquiàtrica, aprenent a realitzar una adequada valoració psicopatològica.

2) Conèixer els diferents models de tractament que han demostrat evidència contrastada en l’atenció a la patologia dual.

3) Disposar de coneixements actualitzats en el diagnòstic i tractament dels trastorns psiquiàtrics que presenten major prevalença de comorbilitat amb els trastorns per ús de substàncies.

4) Conèixer les característiques pròpies de les principals intervencions psicoterapèutiques en pacients amb trastorn mental greu i, específicament, en patologia dual.

DESTINATARIS

Per a accedir al curs d’Especialista Universitari en Patologia Dual es requerirà estar en possessió d’un títol d’estudis universitaris oficials, preferentment en Medicina, Psicologia Infermeria o Teràpia Ocupacional.

Els alumnes hauran de disposar d’accés a un ordinador personal amb connexió a internet, així com coneixements d’anglès suficients per a llegir i comprendre la bibliografia complementària que poguera aportar-se en aqueix idioma.

Seran criteris de prioritat, en la selecció d’alumnes, els següents:

1º) Ser resident o especialista en Psiquiatria, Psicologia Clínica o Infermeria de Salut Mental.

2º) Treballar en algun recurs assistencial de Drogodependències o Salut Mental.

3º) Ordre de pre-inscripció.

METODOLOGIA DOCENT

La docència serà preferentment on-line, utilitzant la plataforma virtual de la UMH. En alguns mòduls que per la naturalesa dels seus continguts precisen d’una formació pràctica de tipus presencial, es complementarà la formació on-line amb la impartició de seminaris presencials breus (4-5 hores). L’assistència a aquests seminaris presencials podrà substituir-se mitjançant el visionat dels seus corresponents vídeos quan l’alumne no residisca a Espanya o per altres causes degudament justificades i prèvia aprovació de l’adreça del curs.

El curs inclou un total de 115 hores teòriques (on-line o presencials), corresponent la resta de la seua càrrega lectiva a un altre tipus d’activitats de l’alumnat, tals com a lectura de documentació complementària, realització de les tasques assignades en cada assignatures, *tutorización, estudi personal, i proves d’avaluació.

Cada assignatura serà impartida mitjançant:

  • Classes teòriques: unitats didàctiques, elaborades pel professorat, que estaran disponibles en la web del curs per a la seua lectura per part dels alumnes.
  • Material complementari de consulta: en la web del curs, els alumnes disposaran de material complementari de lectura obligada (textos, casos clínics i/o material audiovisual) que permeta ampliar els continguts corresponents a les unitats didàctiques.
  • Tutories: es disposarà d’un tutor de l’assignatura per a l’atenció individualitzada mitjançant correu electrònic.
  • Seminarios: en aquells mòduls en els quals per la naturalesa pràctica dels seus continguts siga adequat complementar la formació on-line amb la presencial (per exemple, mòduls d’intervencions psicoterapèutics), es realitzaran seminaris presencials, amb una metodologia pràctica i dirigits a comprovar i aprofundir en els coneixements adquirits prèviament mitjançant les unitats didàctiques i el material complementari. Els seminaris es realitzaran en jornada de divendres i dissabte, permetent compatibilitzar la formació amb l’activitat laboral.
  • Pràctiques: com a activitat complementària, els alumnes podran cursar pràctiques assistencials, amb caràcter voluntari. A l’inici del curs s’establirà el calendari de pràctiques, una vegada coneguda la demanda existent.

PROGRAMA

La durada del curs és de 30 ECTS (750 hores). El seu pla d’estudis es distribueix en tres assignatures i un treball final.

 

 

Codi Assignatura Temari ECTS Obligatòria
1 Psicopatologia Psicopatologia 6
2 Patologia Dual: avaluació, clínica i abordatges terapèutics Patologia Dual: avaluació, clínica i abordatges terapèutics 9
3 Tractaments psicològics en Trastorn Mental Greu Tractaments psicològics en Trastorn Mental Greu 9
4 Treball final Treball final 6

AVALUACIÓ

L’avaluació del rendiment dels alumnes es realitzarà mitjançant tres sistemes complementaris:

a) Examen tipus test, realitzat on-line en concloure cadascuna de les assignatures impartides. Els exàmens seran ponderats segons la durada de cada mòdul, obtenint-se una mitjana que correspondrà al 40% de la nota final.

b) Preguntes obertes: per cada tema impartit, l’alumne haurà de contestar a un màxim de 5 preguntes de resposta oberta, que estaran disponibles al mateix temps que la seua corresponent unitat didàctica i material complementari. La nota ponderada obtinguda equivaldrà al 20% de la nota final.

c) Treball final: els alumnes realitzaran un treball final sobre qualsevol dels continguts impartits en el curs. El treball haurà de tenir una extensió mínima de 20 pàgines i màxima de 25, i podrà consistir en una revisió bibliogràfica, l’exposició d’un cas clínic o qualsevol altre contingut que fóra prèviament aprovat per l’adreça del curs. La nota obtinguda en aquest treball correspondrà al 40% de la nota final.

Quan els mòduls cursats pels alumnes inclogueren seminaris presencials, s’exigirà una assistència a un mínim del 75% de les hores lectives. En el cas de no complir aquest criteris, la nota de l’assignatura que serà utilitzada en la determinació de la corresponent mitjana serà de 0 punts. Si l’alumne no residira a Espanya -o en altres casos degudament justificats i prèvia aprovació de l’adreça del curs- l’assistència als seminaris presencials podrà substituir-se pel visionat del vídeo dels mateixos, que serà posat a la disposició dels alumnes.

La nota final es determinarà mitjançant la fórmula: Nota final = (0,4*a) + (0,2*b) + (0,4*c). Per a l’obtenció del títol d’Especialista Universitari s’exigirà una nota mínima de 5 punts.

PROFESSORAT

DOCENT LLOC I INSTITUCIÓ
Alfonzo Bello, Luís Psiquiatre. Assessor en Abús de Substàncies. Programa Regional de Salut Mental. Organització Panamericana de la Salut (Washington, Estats Units).
Basurte Villamor, Ignacio Psiquiatre. Coordinador assistencial de Trastorns de la Conducta Alimentària. Hospital General Universitari Gregorio Marañón (Madrid).
Casas Brugué, Miguel Cap del Servei de Psiquiatria. Hospital Vall d’Hebron (Barcelona). Catedràtic de Psiquiatria. Universitat Autònoma de Barcelona.
Cid Colom, Jordi Psicólogo clínico. Servicio de Rehabilitación. Coordinador de Programas. Dirección Asistencial. Institut d’Assistència Sanitària (IAS), Girona.
García Fernández, Lorena FED Psiquiatría. Hospital Universitario de San Juan (Alicante). Profesora Asociada de Psiquiatría. Universidad Miguel Hernández (UMH).
García Palacios, Azucena Profesora Titular de Psicopatología. Universitat Jaume I de Castellón.
Gisbert Aguilar, Cristina Psiquiatra. Jefe del Servicio de Rehabilitación Psiquiátrica. Parc Hospitalari Martí i Julià. Institut d’Assistència Sanitària (IAS), Girona.
Junquero Valle, Josefa Psicóloga Clínica del Programa d’Adolescents i Joves. Centre de Prevenció i Intervenció en Drogodependències- SPOTT. Diputación Provincial de Barcelona.
Lana Moliner, Fernando Psiquiatre. Director de l’Hospital de Dia i del Programa de TLP. Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) – CAEMIL. Parc de Salut Mar de Barcelona. Co-Director del Màster en Trastorn Mental Greu de la Universitat de Barcelona.
Lorente Rovira, Esther Doctora en Psicologia. Psicòleg Clínic. USM Malvarrosa. València. CIBERSAM.
Martínez Raga, José Psiquiatre. Hospital Dr. Peset (València). Professor Associat de Psiquiatria. Universitat de València.
Mirapeix Costa, Carlos Psiquiatre. Director de la Fundació per a la Recerca en Psicoterapia i Personalitat. President de l’Escola Espanyola de *Psicoterapia. Co-director del Curs d’Especialista Universitari en Psicoterapia Integrada dels Trastorns de la Personalitat per la Universitat de Deusto.
Montenegro Corona, Mariano Psiquiatre. Màster Iberoamericà en Drogodependències. ExCap de l’Àrea de Tractament, Rehabilitació i Integració Social del Consell Nacional per al Control d’Estupefaents (CONACE). Govern de Xile. Consultor extern d’OEA/CICAD.
Ochoa Mangado, Enriqueta Psiquiatre. Servei de Psiquiatria. Hospital General Universitari Ramón y Cajal. Madrid.
Oliveras Valenzuela, Mª Angustias Cap de Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari de Sant Joan (Alacant). Professora Associada de Psiquiatria. Universitat Miguel Hernández.
Pérez Gálvez, Bartolomé Psiquiatre. Unitat de Alcohologia. Hospital Universitari de Sant Joan (Alacant). Professor Associat de Psiquiatria. Universitat Miguel Hernández.
Roncero Alonso, Carlos Psiquiatre. Coordinador del CAS Drogodependències. Servei de Psiquiatria. Hospital Universitari Vall Hebron. Professor Associat de Psiquiatria. Universitat Autònoma de Barcelona.
Ruíz Parra, Eduardo Psiquiatre. Servei de Psiquiatria. Hospital de Basurto. Bilbao.
Sanjuán Arias, Julio Psiquiatre. Servei de Psiquiatria. Hospital Clínic Universitari de València. Professor Titular de Psiquiatria. Universitat de València. CIBERSAM.
Segarra Echevarría, Rafael Psiquiatre. Servei de Psiquiatria. Hospital de Creus (Baracaldo). Facultat de Medicina. Universitat del País Basc.
Szerman Bolotner, Néstor Cap Servei Salut Mental Retir. Hospital General Universitari Gregorio Marañón (Madrid). President de la Societat Espanyola de Patologia Dual.
Torrens Mèlich, Marta Directora de la Línia d’Addiccions. Institut d’Atenció Psiquiàtrica, Salut Mental i Addiccions (IAPS) – Hospital del Mar. Professora Titular de Psiquiatria. Universitat Autònoma de Barcelona.

CALENDARI

A l’inici del curs es proveirà als alumnes del corresponent calendari d’activitats, en el qual s’indicarà les dates en les quals estaran disponibles en la web les corresponents unitats didàctiques i material complementari, així com les preguntes i test d’avaluació de cada mòdul. D’igual manera, es comunicarà les dates dels seminaris presencials que correspongueren si escau, depenent de l’itinerari formatiu triat per cada alumne.

Els seminaris presencials es realitzaran en el Campus Universitari d’Elx.

El curs d’Especialista Universitari en Patologia Dual s’iniciarà el dia 26 de gener de 2015, sent la data límit per al lliurament dels treballs finals el dia 30 de setembre de 2015.

PREINSCRIPCIÓ, MATRÍCULA I BEQUES

Com realitzar la preinscripció?

Pots realitzar la preinscripció emplenant el “Formulari de Preinscripció en Cursos de Formació Postgrau i Formació Contínua”, punxant ací. El període de preinscripció s’inicia el dia 1 de juny i conclou el 30 de novembre de 2014. La preinscripció comporta un dipòsit de 200€ que seran descomptats del cost de la matrícula o, si escau, retornats al sol·licitant si no fóra admès al curs o renunciara a formalitzar la inscripció definitiva en el mateix.

Com realitzar la matrícula?

Una vegada conclòs el període de preinscripció, es comunicarà als alumnes els tràmits de matrícula que han de realitzar per a la formalització definitiva de la matrícula.

Preu de la matrícula i sistema de pagament fraccionat.

La matrícula del títol d’Especialista Universitari en Patologia Dual serà d’1.250 euros.

El pagament de la matrícula es realitzarà abans de l’inici del curs. Es podrà fraccionar en dos pagaments: el primer al començament del curs i el segon als dos mesos com a màxim de la data inicie del curs. En cada termini s’abonarà el 50% de l’import de la matrícula. No pagar el segon termini comportarà la baixa automàtica de l’estudiant, a més de perdre qualsevol dret de reintegrament de la quantitat ja abonada.

Beques

Es concedirà un màxim de 10 beques, segons la següent diferenciació i criteris:

a) Matrícula reduïda (80%): podrà concedir-se un màxim de 5 beques, amb una reducció del 20% del cost de la matrícula normal, a sol·licitants amb residència a Espanya, sobre la base de la valoració de la seua currículum professional. El cost final de la matrícula serà d’1.000 euros.

b) Professionals llatinoamericans (60%): podrà concedir-se un màxim de 5 beques, amb una reducció del 40% del cost de la matrícula normal, a sol·licitants amb residència en països d’Amèrica Llatina i Carib, sobre la base de la valoració de la seua *curriculum professional. El cost final de la matrícula serà de 750 euros.

MÉS INFORMACIÓ

Si necessites més informació sobre el curs de Especialista Universitari en Patologia Dual, pots contactar telefònicament amb la secretaria administrativa en el telèfon (+34) 96 591 94 49, o personalment amb el director del curs (Bartolomé Pérez Gálvez) en la següent adreça e-mail: [email protected]