ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN PSICOTERÀPIA II EDICIÓ

Departament de Medicina Clínica UMH

Director responsable

Metge del departament de Medicina Clínica de la UMH silueta

BARTOLOMÉ PÉREZ GÁLVEZ

Professor Associat

[email protected]
Tel: +34 965 23 37 88

Àrea: PSIQUIATRIA
Unitats: Medicina Clínica

ACCEDEIX A LA SEUA FITXA

Administratiu

MARIA JOSÉ BLASCO DOMÍNGUEZ

Secretària del departament

[email protected]
+34 965 91 94 49

Preinscripció matrícula UMH

Lloc: Plataforma on-line.

Facultat de Medicina

Centre docent: Medicina Clínica

Branca d’ensenyament: CIÈNCIES DE LA SALUT

Preu màxim de matrícula:

1250 euros (Normal)

1000 euros (Reduïda)

Preinscripció: 01/06/14 a 01/12/14

Matriculació: 01/12/14 a 24/01/15

Duració: 26/01/15 a 30/09/15

Hores: 750

Màx. alumnes: 50

Mín. alumnes: 20

Descarrega el pdf del curs ací

IMPORTANT: Documentació a aportar per estudiants estrangers

Web específica: goumh.umh.es/psiquiatria-postgrado/especialista-universitario-en-psicoterapia

Telèfon: 965 91 94 49

Especialista Universitari en Psicoteràpia II Edició

El curs d’Especialista Universitari en Psicoteràpia pretén complementar l’actual oferta formativa, basant-se en les necessitats detectades en la pràctica clínica diària. D’una banda, aborda els principals trastorns mentals comuns atesos en la pràctica clínica, amb formació específica en algunes de les tècniques més prometedores en l’actualitat com l’Entrevista Motivacional, la Teràpia Interpersonal o les intervencions basades en EMDR. D’igual manera, aborda la intervenció psicoterapèutica específica en Trastorn Mental Greu a la qual concedeix especial importància en el seu programa formatiu. El curs ofereix formació específica en algunes de les tècniques més rellevants en el tractament de trastorns de la personalitat que, en la seua majoria, són de difícil accés per estar molt limitada la seua oferta docent en el nostre país, com la Teràpia Dialèctic-Conductual, la Teràpia d’Esquemes o la Psicoteràpia Cognitiva Analítica- i dels trastorns psicòtics, com la Teràpia Integrada de l’Esquizofrènia, la Psicoteràpia cognitiva-conductual en simptomatologia psicòtica resistent o la Psicoteràpia de grup integradora. Tot açò, aportant el valor afegit d’una formació en Psicopatologia dirigida a afavorir un diagnòstic més adequat dels trastorns mentals.

OBJECTIUS

El curs d’Especialista Universitari en PsicoterÀpia té per objectius:

1) Que els alumnes desenvolupen les habilitats, coneixements i competències necessàries per a realitzar una correcta avaluació psicopatolÒgica i establir un pla individualitzat de tractament.

2) Que els alumnes disposen dels coneixements relatius a les principals intervencions psicoterapèutiques aplicades en el tractament dels trastorns mentals.

DESTINATARIS

Per a accedir al curs d’Especialista Universitari en PsicoterÀpia es requerirà estar en possessió d’un títol d’estudis universitaris oficials, preferentment en Medicina o Psicologia.

Els alumnes hauran de disposar d’accés a un ordinador personal amb connexió a internet i uns coneixements d’anglès suficients per a llegir i comprendre la bibliografia complementària que poguera aportar-se en aqueix idioma.
Seran criteris de prioritat, en la selecció d’alumnes, els següents:

1) Ser resident o especialista en Psiquiatria, Psicologia Clínica o Infermeria de Salut Mental.

2) Treballar en algun recurs assistencial de Drogodependències o Salut Mental.

3) Ordre de pre-inscripció.

METODOLOGIA DOCENT

La docència serà preferentment on-line, utilitzant la plataforma virtual de la UMH. En alguns mòduls que per la naturalesa dels seus continguts precisen d’una formació pràctica de tipus presencial, es complementarà la formació on-line amb la impartició de seminaris presencials breus (4-5 hores). L’assistència a aquests seminaris presencials podrà substituir-se mitjançant el visionat dels seus corresponents vídeos quan l’alumne no residisca a Espanya o per altres causes degudament justificades i prèvia aprovació de l’adreça del curs.

El curs inclou un total de 168 hores teòriques (on-line o presencials), corresponent la resta de la seua càrrega lectiva a un altre tipus d’activitats de l’alumnat, tals com a lectura de documentació complementària, realització de les tasques assignades en cada assignatures, tutorització, estudi personal, i proves d’avaluació.

Cada assignatura serà impartida mitjançant:

  • Classes teòriques: unitats didàctiques, elaborades pel professorat, que estaran disponibles en la web del curs per a la seua lectura per part dels alumnes.
  • Material complementari de consulta: en la web del curs, els alumnes disposaran de material complementari de lectura obligada (textos, casos clínics i/o material audiovisual) que permeta ampliar els continguts corresponents a les unitats didàctiques.
  • Tutories: es disposarà d’un tutor de l’assignatura per a l’atenció individualitzada mitjançant correu electrònic.
  • Seminaris: en aquells mòduls en els quals per la naturalesa pràctica dels seus continguts siga adequat complementar la formació on-line amb la presencial (per exemple, mòduls d’intervencions psicoterapèuticas), es realitzaran seminaris presencials, amb una metodologia pràctica i dirigits a comprovar i aprofundir en els coneixements adquirits prèviament mitjançant les unitats didàctiques i el material complementari.
  • Pràctiques: com a activitat complementària, els alumnes podran cursar pràctiques assistencials, amb caràcter voluntari. A l’inici del curs s’establirà el calendari de pràctiques, una vegada coneguda la demanda existent.

PROGRAMA

La durada del curs és de 30 ECTS (750 hores). El seu pla d’estudis es distribueix en tres assignatures i un treball final.

 

 

Codi Assignatura Temari ECTS Obligatòria
1 Psicopatologia Psicopatologia 6
2 Psicoteràpia en Trastorn Mental Comú Psicoteràpia en Trastorn Mental Comú 9
3 Tractaments psicològics en Trastorn Mental Greu Tractaments psicològics en Trastorn Mental Greu 9
4 Treball final 6

AVALUACIÓ

L’avaluació del rendiment dels alumnes es realitzarà mitjançant tres sistemes complementaris:

a) Examen tipus test, realitzat on-line en concloure cadascuna de les assignatures impartides. Els exàmens seran ponderats segons la durada de cada mòdul, obtenint-se una mitjana que correspondrà al 40% de la nota final.

b) Preguntes obertes: per cada assignatura impartida, l’alumne haurà de contestar a un màxim de 5 preguntes de resposta oberta, que estaran disponibles al mateix temps que la seua corresponent unitat didàctica i material complementari. La nota ponderada obtinguda equivaldrà al 20% de la nota final.

c) Treball final: els alumnes realitzaran un treball final sobre qualsevol dels continguts impartits en el curs. El treball haurà de tenir una extensió mínima de 20 pàgines i màxima de 25, i podrà consistir en una revisió bibliogràfica, l’exposició d’un cas clínic o qualsevol altre contingut que fóra prèviament aprovat per l’adreça del curs. La nota obtinguda en aquest treball correspondrà al 40% de la nota final.

Quan els mòduls cursats pels alumnes inclogueren seminaris presencials, s’exigirà una assistència a un mínim del 75% de les hores lectives. En el cas de no complir aquest criteris, la nota de l’assignatura que serà utilitzada en la determinació de la corresponent mitjana serà de 0 punts. Si l’alumne no residira a Espanya -o en altres casos degudament justificats i prèvia aprovació de l’adreça del curs- l’assistència als seminaris presencials podrà substituir-se pel visionat del vídeo dels mateixos, que serà posat a la disposició dels alumnes.

La nota final es determinarà mitjançant la fórmula: Nota final = (0,4*a) + (0,2*b) + (0,4*c). Per a l’obtenció del títol d’Especialista Universitari s’exigirà una nota mínima de 5 punts.

PROFESSORAT

DOCENT LLOC I INSTITUCIÓ
Baeza Alemañ, José Vicente Cap de Secció de Psiquiatria. Hospital Universitari d’Elx (Alacant).
Baeza González, José Vicente Psicòleg Especialista en Coaching. Màster en Recursos Humans, Treball i Organitzacions. Màster Internacional en Migracions.
Baeza González, Leticia Psicòleg. Màster Universitari en Psicologia de la Salut. Màster Pràctic de Teràpia Cognitiu Conductual.
Bobes Bascarán, Mª Teresa Doctora en Psicologia. Psicòloga Clínica. CIBERSAM.
Bustamante Navarro, Rosario Psicòleg Clínic. Unitat de Salut Mental Infanto-Juvenil. Elx. Professora Associada de Psicologia Social. Universitat Miguel Hernández. Clínic EMDR.
Cid Colom, Jordi Psicòleg clínic. Servei de Rehabilitació. Coordinador de Programes. Adreça Assistencial. Institut d’Assistència Sanitària (IAS), Girona.
Diéguez Porres, María Francisca Psiquiatre. Unitat de Docència de Psicoteràpia. Servei de Psiquiatria. Hospital Universitari Príncep d’Astúries. Alcalá d’Henares (Madrid).
García Fernández, Lorena FED Psiquiatria. Hospital Universitari de Sant Joan (Alacant). Professora Associada de Psiquiatria. Universitat Miguel Hernández (UMH).
García Palacios, Azucena Professora Titular de Psicopatologia. Universitat Jaume I de Castelló.
Gisbert Aguilar, Cristina Psiquiatra. Jefe del Servicio de Rehabilitación Psiquiátrica. Parc Hospitalari Martí i Julià. Institut d’Assistència Sanitària (IAS), Girona.
Junquero Valle, Josefa Psicòloga Clínica del Programa d’Adolescents i Joves. Centre de Prevenció i Intervenció en Drogodependències- SPOTT. Diputació Provincial de Barcelona.
Lana Moliner, Fernando Psiquiatre. Director de l’Hospital de Dia i del Programa de TLP. Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) – CAEMIL. Parc de Salut Mar de Barcelona. Co-Director del Màster en Trastorn Mental Greu de la Universitat de Barcelona.
Lorente Rovira, Esther Doctora en Psicologia. Psicòleg Clínic. USM Malvarrosa. València. CIBERSAM.
Mirapeix Costa, Carlos Psiquiatre. Director de la Fundació per a la Recerca en Psicoteràpia i Personalitat. President de l’Escola Espanyola de Psicoteràpia. Co-director del Curs d’Especialista Universitari en Psicoteràpia Integrada dels Trastorns de la Personalitat per la Universitat de Deusto.
Oliveras Valenzuela, Mª Angustias Cap de Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari de Sant Joan (Alacant). Professora Associada de Psiquiatria. Universitat Miguel Hernández.
Palacios Payá, Dolores Psicòleg Clínic. Unitat de Salut Mental d’Altabix. Elx.
Pérez Gálvez, Bartolomé Psiquiatre. Unitat de Alcohologia. Hospital Universitari de Sant Joan (Alacant). Professor Associat de Psiquiatria. Universitat Miguel Hernández.
Ruíz Parra, Eduardo Psiquiatre. Servei de Psiquiatria. Hospital de Basurto. Bilbao.
Sanjuán Arias, Julio Psiquiatre. Servei de Psiquiatria. Hospital Clínic Universitari de València. Professor Titular de Psiquiatria. Universitat de València. CIBERSAM.
Segarra Echevarría, Rafael Psiquiatre. Servei de Psiquiatria. Hospital de Creus (Baracaldo). Facultat de Medicina. Universitat del País Basc.

CALENDARI

A l’inici del curs es proveirà als alumnes del corresponent calendari d’activitats, en el qual s’indicarà les dates en les quals estaran disponibles en la web les corresponents unitats didàctiques i material complementari, així com les preguntes i test d’avaluació de cada mòdul. D’igual manera, es comunicarà les dates dels seminaris presencials que correspongueren si escau, depenent de l’itinerari formatiu triat per cada alumne.

Els seminaris presencials es realitzaran preferentment en aules de la Facultat de Medicina de la Universitat Miguel Hernández (Campus Universitari de Sant Joan, Ctra. Alacant-València N-332, s/n, Sant Joan, Alacant).

El curs d’Especialista Universitari en Psicoteràpia s’iniciarà el dia 26 de gener de 2015, sent la data límit per al lliurament dels treballs finals el dia 30 de setembre de 2015.

PREINSCRIPCIÓ, MATRÍCULA I BEQUES

Com realitzar la preinscripció?

Pots realitzar la preinscripció emplenant el “Formulari de Preinscripció en Cursos de Formació Postgrau i Formació Contínua”, punxant ací. El període de preinscripció s’inicia el dia 1 de juny i conclou el 30 de novembre de 2014. La preinscripció comporta un dipòsit de 200€ que seran descomptats del cost de la matrícula o, si escau, retornats al sol·licitant si no fóra admès al curs o renunciara a formalitzar la inscripció definitiva en el mateix.

Com realitzar la matrícula?

Una vegada conclòs el període de preinscripció, es comunicarà als alumnes els tràmits de matrícula que han de realitzar per a la formalització definitiva de la matrícula.

Preu de la matrícula i sistema de pagament fraccionat

La matrícula del títol d’Especialista Universitari en Psicoteràpia serà de 1.250 euros.

El pagament de la matrícula es realitzarà abans de l’inici del curs. Es podrà fraccionar en dos pagaments: el primer al començament del curs i el segon als dos mesos com a màxim de la data inicie del curs. En cada termini s’abonarà el 50% de l’import de la matrícula. No pagar el segon termini comportarà la baixa automàtica de l’estudiant, a més de perdre qualsevol dret de reintegrament de la quantitat ja abonada.

Beques

Es concedirà un màxim de 5 beques, amb una reducció del 20% del cost de la matrícula normal, sobre la base de la valoració de la seua currículum professional. El cost final de la matrícula serà de 1.000 euros.

MÉS INFORMACIÓ

Si necessites més informació sobre el curs de Especialista Universitari en Psicoteràpia, pots contactar telefònicament amb la secretaria administrativa en el telèfon (+34) 96 591 94 49, o personalment amb el director del curs (Bartolomé Pérez Gálvez) en la següent adreça e-mail: [email protected]