MÀSTER EN SALUT MENTAL IV EDICIÓ

Departament de Medicina Clínica UMH

Director responsable

Metge del departament de Medicina Clínica de la UMH silueta

BARTOLOMÉ PÉREZ GÁLVEZ

Professor Associat

[email protected]
Tel: +34 965 23 37 88

Àrea: PSIQUIATRIA
Unitats: Medicina Clínica

ACCEDEIX A LA SEUA FITXA

Contacte

Lloc: Ensenyament e-learning

Web específica: màster-salut-mental-iv-edicio

Telèfons: +34 965 91 94 49

+34 629 84 19 04

[email protected]

Administratiu

MARIA JOSÉ BLASCO DOMÍNGUEZ

Secretària del departament

[email protected]
+34 965 91 94 49

Preinscripció matrícula UMH

Lloc: Plataforma on-line.

Facultat de Medicina (classes presencials)

Pràctiques (optatives):  Hospitals Universitaris de Sant Joan i d’Elx.

Centre docent: Medicina Clínica

Branca d’ensenyament: CIÈNCIES DE LA SALUT

Preu màxim de matrícula:

2250 euros (Normal)

1500 euros (Reduïda)

Preinscripció: 30/05/16 a 30/10/16

Matriculació: 01/10/16 a 01/11/16

Duració: 07/11/16 a 30/09/17

Hores: 1500

Màx. alumnes: 50

Mín. alumnes: 15

Descarrega el pdf del màster ací

IMPORTANT: Documentació a aportar per estudiantes estrangers

Web específica: goumh.umh.es/psiquiatria-postgrado/master-en-salud-mental

Telèfon: 629 84 19 04

Màster en Salut Mental IV Edició

Amb la IV Edició del Màster en Salut Mental, la Universitat Miguel Hernández pretén oferir una àmplia formació de marcat caràcter professional, ajustada a les necessitats formatives contemplades en l’Estratègia en Salut Mental del Sistema Nacional de Salut. El programa compagina aspectes propis d’assistència amb uns altres més específics de la recerca clínica o la gestió. D’aquesta manera s’ofereix un extens temari, que abasta les diferents àrees en les quals actualment poden precisar una formació especialitzada els professionals de la Salut Mental. Al costat de la seua metodologia mixta (on-line i presencial) que facilita l’accés a qualsevol alumne, independentment del seu lloc de residència, cal destacar l’estructura modular del programa formatiu. D’aquesta manera, cada alumne pot dissenyar el seu propi itinerari d’especialització en el Màster. A manera orientativa, s’ofereixen quatre alternatives bàsiques: Salut Mental Infantil i de l’Adolescència, Patologia Dual, Psicoteràpia, i Psiquiatria Legal.

OBJECTUS

L’objectiu principal del programa se centra a oferir una actualització de coneixements en matèria d’atenció a la Salut Mental, que incloga els continguts d’interès preferent sobre la base de les actuals necessitats formatives detectades entre els professionals d’aquesta àrea.

Com a objectius específics, es pretén que els alumnes adquirisquen els coneixements, habilitats i actituds necessàries per a una pràctica professional adequada en matèria de Salut Mental i, en concret:

1. Disposar dels coneixements que capaciten per a un eficient accés a la informació científica així com per a dissenyar i desenvolupar de projectes de recerca.

2. Identificar correctament la simptomatologia psiquiàtrica, aprenent a realitzar una adequada valoració psicopatològica.

3. Conèixer els principals instruments d’avaluació més comunament utilitzats en la pràctica clínica i investigadora en Salut Mental.

4. Disposar de coneixements actualitzats en matèria de trastorn mental comú i trastorn mental greu.

5. Adquirir els coneixements bàsics en gestió clínica que afavorisquen una utilització més eficient dels recursos disponibles.

6. Depenent del recorregut formatiu escollit per cada alumne, obtenir una actualització formativa específica en matèria de salut mental infant-juvenil, intervencions psicoterapèuticas, patologia dual, pràctica metge-legal, o infermeria en Salut Mental.

DESTINATARIS

Per a accedir al Màster en Salut Mental es requerirà estar en possessió d’un títol d’estudis universitaris oficials, preferentment en Medicina, Psicologia, Infermeria o Teràpia Ocupacional.

Els alumnes hauran de disposar d’accés a un ordinador personal amb connexió a internet, així com coneixements d’anglès suficients per a llegir i comprendre la bibliografia complementària que poguera aportar-se en aqueix idioma.

METODOLOGIA DOCENT

La docència serà preferentment on-line, utilitzant la plataforma virtual de la UMH. En alguns mòduls que per la naturalesa dels seus continguts precisen d’una formació pràctica de tipus presencial, es complementarà la formació on-line amb la impartició de seminaris presencials breus (4-5 hores). El Màster inclou un total de 350 hores teòriques (on-line o presencials), corresponent la resta de la seua càrrega lectiva a un altre tipus d’activitats de l’alumnat, tals com a lectura de documentació complementària, realització de les tasques assignades en cada assignatures, tutorització, estudi personal, i proves d’avaluació:

Classes teòriques: unitats didàctiques, elaborades pel professorat, que estaran disponibles en la web del Màster per a la seua lectura per part dels alumnes.

Material complementari de consulta: en la web del Màster, els alumnes disposaran de material complementari de lectura obligada (textos, casos clínics i/o material audiovisual) que permeta ampliar els continguts corresponents a les unitats didàctiques.

Fòrum: es disposarà d’un fòrum per a la participació activa de l’alumnat, realitzant-se igualment una atenció individualitzada mitjançant correu electrònic.

Seminaris:en aquells mòduls en els quals per la naturalesa pràctica dels seus continguts siga adequat complementar la formació on-line amb la presencial (per exemple, mòduls d’intervencions psicoterapèutiques), es realitzaran seminaris presencials, amb una metodologia pràctica i dirigits a comprovar i aprofundir en els coneixements adquirits prèviament mitjançant les unitats didàctiques i el material complementari. Els seminaris es realitzaran en jornada de divendres i dissabte, permetent compatibilitzar la formació amb l’activitat laboral.

Pràctiques: com a activitat complementària, els alumnes podran cursar pràctiques assistencials, amb caràcter voluntari. A l’inici del curs s’establirà el calendari de pràctiques, una vegada coneguda la demanda existent. Les pràctiques seran reconegudes per l’Observatori Ocupacional de la UMH, estenent-se el corresponent certificat acreditatiu.

METODOLOGIA DOCENT (EXEMPLES)

PROGRAMA

La durada del Màster en Salut Mental és de 60 ECTS (1.500 hores). El seu pla d’estudis es distribueix en onze assignatures i un treball final. Els alumnes hauran de cursar les cinc assignatures obligatòries (30 ECTS), triar dues optatives (18 ECTS) i realitzar un treball final de Màster (12 ECTS).

 

 

Codi Assignatura Temari ECTS Obligatòria
OB1 Metodologia de la investigació Metodologia de la investigació 6
OB2 Psicopatologia Psicopatologia 6
0B3 Actualització en clínica psiquiàtrica Actualització en clínica psiquiàtrica 6
OB4 Actualització en trastorns psicòtics Actualització en trastorns psicòtics 6
OB5 Gestió clínica i avaluació de resultats en Salut Mental Gestió clínica i avaluació de resultats en Salut Mental 6
OB6 Trabajo final 12
OP1 Salut Mental Infantil i de la Adolescència Salut Mental Infantil i de la Adolescència 9
OP2 Tractaments psicològics en Trastorn Mental Greu Tractaments psicològics en Trastorn Mental Greu 9
OP3 Psiquiatria Legal i Forense Psiquiatria Legal i Forense 9
OP4 Psicoteràpia en Trastorn Mental Comú Psicoteràpia en Trastorn Mental Comú 9
OP5 Patologia Dual: avaluació, clínica i abordatges terapèutics Patologia Dual: avaluació, clínica i abordatges terapèutics 9

ITINERARIS FORMATIUS

En el programa d’estudis hem considerat les necessitats que s’assenyalen explícitament en l’Estratègia en Salut Mental del Sistema Nacional de Salut. Des de la formació en gestió clínica, en avaluació de serveis o en metodologia de la recerca, fins a la corresponent a determinades àrees clíniques que es consideren prioritàries per als professionals de la Salut Mental, com són els instruments d’avaluació i de diagnòstic psicològic i neuropsicològic, les tècniques més eficaces i actualitzades de psicoteràpies, les intervencions de rehabilitació psicosocial, o l’actualització dels tractaments farmacològics, entre uns altres. No s’han oblidat aspectes bàsics com la psicopatologia, oferint igualment una actualització en les patologies clínicament més rellevants. Tot açò sota un enfocament multidisciplinari, amb recorreguts formatius específics que permeten una major especialització sobre la base de la titulació universitària i experiència professional prèvies de l’alumnat.

Si ben els alumnes poden triar qualsevol combinació d’assignatures per a cursar els 18 ECTS optatius que es requereixen, a manera orientativa s’ofereixen quatre possibles itineraris formatius:

1. Salut Mental Infantil i de l’Adolescència: assignatures obligatòries, OP1 i OP2/OP3/OP4/OP5 (triar una assignatura).
2. Patologia Dual:
assignatures obligatòries, OP2 i OP5.
3. Psicoteràpia:
assignatures obligatòries, OP2 i OP4.
4. Psiquiatria Legal:
assignatures obligatòries, OP3 I OP1/OP2/OP4/OP5 (triar una assignatura).

AVALUACIÓ

L’avaluació del rendiment dels alumnes del Màster es realitzarà mitjançant tres sistemes complementaris:

a) Examen tipus test: realitzat on-line en concloure cadascuna de les assignatures impartides. Els exàmens seran ponderats segons la durada de cada mòdul, obtenint-se una mitjana que correspondrà al 40% de la nota final del Màster.

b) Preguntes obertes: per cada tema impartit, l’alumne haurà de contestar a un màxim de 5 preguntes de resposta oberta, que estaran disponibles al mateix temps que la seua corresponent unitat didàctica i material complementari. La nota ponderada obtinguda equivaldrà al 20% de la nota final.

c) Treball final de Màster: els alumnes realitzaran un treball final sobre qualsevol dels continguts impartits en el Màster. El treball haurà de tenir una extensió mínima de 25 pàgines i màxima de 40, i podrà consistir en una revisió bibliogràfica, l’exposició d’un cas clínic o qualsevol altre contingut que fóra prèviament aprovat per l’adreça del Màster. La nota obtinguda en aquest treball correspondrà al 40% de la nota final del Màster.

Quan els mòduls cursats pels alumnes inclogueren seminaris presencials, s’exigirà una assistència mínima al 75% de les hores lectives. En el cas de no complir aquest criteri, la nota del mòdul que serà utilitzada en la determinació de la corresponent mitjana serà de 0 punts. Si l’alumne no residira a Espanya -o en altres casos degudament justificats i prèvia aprovació de l’adreça del Màster- l’assistència als seminaris presencials podrà substituir-se pel visionat del vídeo dels mateixos, que serà posat a la disposició dels alumnes.

La nota final es determinarà mitjançant la fórmula: Nota final = (0,4*a) + (0,2*b) + (0,4*c). Per a l’obtenció del títol del Màster s’exigirà una nota mínima de 5 punts.

PROFESSORAT

DOCENT LLOC I INSTITUCIÓ
Aguilar García-Iturrospe, Eduardo Psiquiatre. Hospital Clínic Universitari de València. Professor Titular de Psiquiatria. Universitat de València. CIBERSAM.
Alcántara Lapaz, Antonio Psiquiatre. Hospital General Universitari Regna Sofia. Múrcia.
Alfonzo Bello, Luís Psiquiatre. Assessor en Abús de Substàncies. Programa Regional de Salut Mental. Organització Panamericana de la Salut (Washington, Estats Units).
Baeza Alemañ, José Vicente Cap de Secció de Psiquiatria. Hospital Universitari d’Elx (Alacant). Professor Associat de Psiquiatria. Universitat Miguel Hernández.
Baeza González, José Vicente Psicòleg Especialista en Coaching. Màster en Recursos Humans, Treball i Organitzacions. Màster Internacional en Migracions.
Baeza González, Leticia Psicòleg. Màster Universitari en Psicologia de la Salut. Màster Pràctic de Teràpia Cognitiu Conductual.
Basurte Villamor, Ignacio Psiquiatre. Coordinador assistencial de Trastorns de la Conducta Alimentària. Hospital General Universitari Gregorio Marañón (Madrid).
Blasco Herrero, José María Psiquiatre. Unitat de Salut Mental Infant-Juvenil. Hospital General Universitari d’Elx (Alacant).
Bobes Bascarán, Mª Teresa Doctora en Psicologia. Psicòloga Clínica. CIBERSAM.
Bustamante Navarro, Rosario Psicòleg Clínic. Unitat de Salut Mental Infant-Juvenil. Elx. Professora Associada de Psicologia Social. Universitat Miguel Hernández. Clínic EMDR.
Camarero Candela, Manuel Psiquiatre. Hospital General Universitari d’Elx (Alacant). Professor associat de Psiquiatria. Universitat Miguel Hernández.
Cantó Díez, Tomás José Psiquiatre. Unitat de Salut Mental de la Infància i l’Adolescència. Sant Vicent (Alacant).
Carratalá Munuera, Mª Concepción Professora Ajudant Doctor. Departament de Medicina Clínica. Universitat Miguel Hernández.
Casas Brugué, Miguel Cap del Servei de Psiquiatria. Hospital Vall d’Hebron (Barcelona). Catedràtic de Psiquiatria. Universitat Autònoma de Barcelona.
Cid Colom, Jordi Psicòleg clínic. Servei de Rehabilitació. Coordinador de Programes. Adreça Assistencial. Institut d’Assistència Sanitària (IAS), Girona.
Diéguez Porres, María Francisca Psiquiatre. Unitat de Docència de Psicoteràpia. Servei de Psiquiatria. Hospital Universitari Príncep d’Astúries. Alcalá d’Henares (Madrid).
Elvira Cruañes, Vicente Psiquiatre. Cap del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari de Sant Joan (Alacant).
Fernández Sánchez, Francisco Javier Professor Titular. Dpt. Medicina Clínica. Director del Màster Universitari en Recerca en Medicina Clínica. Universitat Miguel Hernández.
García Fernández, Lorena FED Psiquiatria. Hospital Universitari de Sant Joan (Alacant). Professora Associada de Psiquiatria. Universitat Miguel Hernández (UMH).
García Palacios, Azucena Professora Titular de Psicopatologia. Universitat Jaume I de Castelló.
Garolera Freixa, Maite Doctora en Psicologia. Especialista en Psicologia Clínica. Experta en Neuropsicologia. Unitat de Neuropsicologia del Consorci Sanitari de Terrassa. Presidenta de la Societat Catalana de Neuropsicologia.
Gil Guillén, Vicente Francisco Catedràtic de Medicina Clínica. Director del Màster Universitari en Recerca en Atenció Primària. Universitat Miguel Hernández.
Giner Jiménez, Lucas Psiquiatre. Professor Ajudant Doctor. Departament de Psiquiatria. Universitat de Sevilla.
Gisbert Aguilar, Cristina Psiquiatre. Cap del Servei de Rehabilitació Psiquiàtrica. Parc Hospitalari Martí i Julià. Institut d’Assistència Sanitària (IAS), Girona.
González Piqueras, José Carlos Psiquiatre. Hospital Clínic Universitari de València. Professor Associat. Universitat de València. CIBERSAM.
Iborra Giner, Pedro Psiquiatre. Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica de l’Hospital Universitari de Sant Joan (Alacant).
Javaloyes Sanchis, Auxiliadora Psiquiatre infant-juvenil.
Junquero Valle, Josefa Psicòloga Clínica del Programa d’Adolescents i Joves. Centre de Prevenció i Intervenció en Drogodependències- SPOTT. Diputació Provincial de Barcelona.
Lana Moliner, Fernando Psiquiatre. Director de l’Hospital de Dia i del Programa de TLP. Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) – CAEMIL. Parc de Salut Mar de Barcelona. Co-Director del Màster en Trastorn Mental Greu de la Universitat de Barcelona.
Latour-Pérez, Jaime Cap de Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital General Universitari d’Elx. Professor associat del Departament de Medicina Clínica de la Universitat Miguel Hernández.
Lorente Rovira, Esther Doctora en Psicologia. Psicòleg Clínic. USM Malvarrosa. València. CIBERSAM.
Martínez Raga, José Psiquiatre. Hospital Dr. Peset (València). Professor Associat de Psiquiatria. Universitat de València.
Mirapeix Costa, Carlos Psiquiatre. Director de la Fundació per a la Recerca en Psicoteràpia i Personalitat. President de l’Escola Espanyola de Psicoteràpia. Co-director del Curs d’Especialista Universitari en Psicoteràpia Integrada dels Trastorns de la Personalitat per la Universitat de Deusto.
Montenegro Corona, Mariano Psiquiatre. Màster Iberoamericà en Drogodependències. ExCap de l’Àrea de Tractament, Rehabilitació i Integració Social del Consell Nacional per al Control d’Estupefaents (CONACE). Govern de Xile. Consultor extern d’OEA/CICAD.
Ochoa Mangado, Enriqueta Psiquiatre. Servei de Psiquiatria. Hospital General Universitari Ramón y Cajal. Madrid.
Orozco Beltrán, Domingo Director Gerent de la Fundació per al Foment de la Recerca Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO). Professor titular del Departament de Medicina Clínica. Universitat Miguel Hernández.
Palacios Payá, Dolores Psicòleg Clínic. Unitat de Salut Mental d’Altabix. Elx.
Pascual Fernández, César Director Gerent de l’Hospital Universitari Marquès de Valdecilla. Servei Càntabre de Salut. Santander.
Pérez Gálvez, Bartolomé Psiquiatre. Unitat de Alcohologia. Hospital Universitari de Sant Joan (Alacant). Professor Associat de Psiquiatria. Universitat Miguel Hernández.
Pérez Martín, Jorge Psiquiatre. Servei de Psiquiatria. Hospital Universitari de Sant Joan (Alacant).
Ramos Rincón, José Manuel Especialista en Medicina Interna. Servei de Medicina Interna-Infeccioses de l’Hospital General Universitari d’Elx. Acreditat com a Professor Titular de Medicina per l’ANECA. Professor Associat del Departament de Medicina Clínica. Universitat Miguel Hernández.
Renovell Farré, Mercedes Cap de Servei de Psiquiatria. Hospital Clínic Universitari de València.
Rojo Moreno, Luís Cap de Secció de Psiquiatria de la Infància i l’Adolescència. Hospital La Fe. Catedràtic de psiquiatria. Universitat de València.
Roncero Alonso, Carlos Psiquiatre. Coordinador del CAS Drogodependències. Servei de Psiquiatria. Hospital Universitari Vall Hebron. Professor Associat de Psiquiatria. Universitat Autònoma de Barcelona.
Ruíz Parra, Eduardo Psiquiatre. Servei de Psiquiatria. Hospital de Basurto. Bilbao.
Sánchez Hernández, Antonio Psicòleg Clínic. Hospital General Universitari d’Elx.
Sanjuán Arias, Julio Psiquiatre. Servei de Psiquiatria. Hospital Clínic Universitari de València. Professor Titular de Psiquiatria. Universitat de València. CIBERSAM.
Segarra Echevarría, Rafael Psiquiatre. Servei de Psiquiatria. Hospital de Creus (Baracaldo). Facultat de Medicina. Universitat del País Basc.
Szerman Bolotner, Néstor Cap Servei Salut Mental Retir. Hospital General Universitari Gregorio Marañón (Madrid). President de la Societat Espanyola de Patologia Dual.
Terrés Ruíz, Encarnación Psiquiatre. Unitat de Salut Mental Infant-Juvenil. Hospital General Universitari d’Elx (Alacant).
Torrens Mèlich, Marta Directora de la Línia d’Addiccions. Institut d’Atenció Psiquiàtrica, Salut Mental i Addiccions (IAPS) – Hospital del Mar. Professora Titular de Psiquiatria. Universitat Autònoma de Barcelona.
Ziadi Trives, Mehdi Psiquiatre. Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica de l’Hospital Universitari de Sant Joan (Alacant).

CALENDARI

A l’inici del curs es proveirà als alumnes del corresponent calendari d’activitats, en el qual s’indicarà les dates en les quals estaran disponibles en la web les corresponents unitats didàctiques i material complementari, així com les preguntes i test d’avaluació de cada mòdul. D’igual manera, es comunicarà les dates dels seminaris presencials que correspongueren si escau, depenent de l’itinerari formatiu triat per cada alumne.

El Màster s’iniciarà el dia 7 de novembre de 2016, sent la data límit per al lliurament dels treballs finals el dia 30 de setembre de 2017.

PREINSCRIPCIÓN, MATRÍCULA Y BECAS

Com realitzar la preinscripció? 

Puedes realizar la preinscripción rellenando el “Formulari de Preinscripció en Cursos de Formació Postgrau i Formació Contínua”, punxant ací. El periodo de preinscripción s’inicia el dia 30 de maig i conclou el 30 d’octubre de 2016. La preinscripció comporta un dipòsit de 200€ que seran descomptats del cost de la matrícula o, si escau, retornats al sol·licitant si no fóra admès al curs o renunciara a formalitzar la inscripció definitiva en el mateix.

Com realitzar la matrícula?

Una vegada conclòs el període de preinscripció, es comunicarà als alumnes els tràmits de matrícula que han de realitzar per a la formalització definitiva de la matrícula.

Preu de la matrícula i sistema de pagament fraccionat

La matrícula del Màster en Salut Mental serà de 2.250 euros. El pagament de la matrícula es podrà fraccionar en dos pagaments: el primer al començament de el curs i el segon a els dos mesos d’iniciar-se aquest. En cada termini s’abonarà el 50% de l’import de la matrícula. No pagar el segon termini comportarà la baixa automàtica de l’estudiant, a més de perdre qualsevol dret de reintegrament de la quantitat ja abonada.

Beques

S’establiran els següents tipus de beques o reduccions de la matrícula normal:

  1. Ex-alumnes de la Universitat Miguel Hernández: els sol·licitants que hagueren obtingut prèviament un títol de llicenciatura, diplomatura o grau en la UMH, el cost de la matrícula s’estableix en 2.000 euros
  2. Postgraduats Salut Mental: alumnes que hagueren realitzat prèviament els cursos d’Especialista Universitari en Patologia Dual o d’Especialista Universitari en Psicoteràpia. En aquests casos, la matrícula s’estableix en 1.750 euros.
  3. Matrícula reduïda: podrà concedir-se un màxim de 5 beques, amb una reducció del 33% del cost de la matrícula normal, sobre la base de la valoració del currículum professional. En aquests casos, el cost final de la matrícula serà d’1.500 euros.
  4. Professionals llatinoamericans: quan els alumnes residiren en un país llatinoamericà, la matrícula tindrà un valor d’1.250 euros.

MÉS INFORMACIÓ

Si necessites més informació sobre el Màster en Salut Mental, pots contactar telefònicament amb la secretaria administrativa (María José Blasco) en el telèfon (+34) 96 591 94 49, o personalment amb el director del curs (Bartolomé Pérez Gálvez) en la següent adreça de correu electrònic: [email protected]