Màster Universitari Oficial en Investigació en Atenció Primària

Departament de Medicina Clínica UMH

DESCRIPCIÓ MÀSTER UNIVERSITARI OFICIAL EN INVESTIGACIÓ EN ATENCIÓ PRIMÀRIA

El Màster de Recerca en Atenció Primària s’ha dissenyat com un programa multidisciplinari útil per a professionals sanitaris (metges, farmacèutics, infermers, fisioterapeutes, podòloges, nutricionistes, terapeutes ocupacionals i psicòlegs). Especialment va dirigit als professionals que desenvolupen la seua labor en l’àmbit de l’Atenció Primària.

El programa formatiu d’aquest màster té com a objectiu el desenvolupament d’un perfil investigador a través de:

– Capacitar als estudiants per a dissenyar, analitzar, executar i interpretar recerques clíniques, epidemiològiques i de resultats en salut.

– Desenvolupar coneixements i habilitats per al procés d’investigar des de la seua pràctica clínica en l’àmbit de l’Atenció Primària.

– Afavorir l’aplicació de metodologies de recerca tant quantitatives com a qualitatives, que puguen ser dutes a terme en la pràctica clínica dels estudiants.

EIXIDES PROFESSIONALS

Professió regulada: NO

1. Capacita a l’estudiant per a formar part en equips de recerca.

2. Prepara a l’estudiant per a continuar el seu període investigador en el doctorat, mitjançant l’elaboració d’una tesi doctoral.

Director del Màster

Vicente Gil metge Atenció Primària Hospital d'Elda Medicina Clínica UMH

VICENTE FCO. GIL GUILLÉN

Catedràtic Universitat

[email protected]
Tel: +34 965 91 94 49

Àrea: MEDICINA

Especialitat UNESCO:
ALTRES CIÈNCIES CLÍNIQUES

Unitats: Medicina Clínica
Càtedra de Medicina de Família

Càrrecs:
– DIRECTOR DE CÀTEDRA
– MEMBRE DEL CLAUSTRE SECTOR 1

ACCEDEIX A LA SEUA FITXA

Sotsdirectora del Màster

Docent i mèdic departament Medicina Clínica UMH silueta

MARÍA CONCEPCIÓN CARRATALÁ MUNUERA

Professora Ajudanta Doctor i Sotsdirector de Màster

[email protected]
Tel: +34 965 91 93 09

Àrea: MEDICINA
Unitats: Càtedra de Medicina de Familia

Càrrecs:
– SECRETÀRIA DE CÀTEDRA
– SOTSDIRECTORA I SECRETÀRIA DE MÀSTER

ACCEDEIX A LA SEUA FITXA

Delegats de la titulació

NATALIA MORA MARTÍNEZ

Delegada de Programa de Postgrau Oficial

Preinscripció matrícula UMH

Secretària

Docent i mèdic departament Medicina Clínica UMH silueta

MARÍA CONCEPCIÓN CARRATALÁ MUNUERA

Professora Ajudanta Doctor i Sotsdirector de Màster

[email protected]
Tel: +34 965 91 93 09

Àrea: MEDICINA
Unitats: Càtedra de Medicina de Familia

Càrrecs:
– SECRETÀRIA DE CÀTEDRA
– SOTSDIRECTORA I SECRETÀRIA DE MÀSTER

ACCEDEIX A LA SEUA FITXA

Branca d’ensenyament: CIÈNCIES DE LA SALUT

Facultat de Medicina

Crèdits ECTS: 60

Duració: 1 curs acadèmic

Descarrega el pdf del màster ací

Web específica: masteratencionprimaria.umh.es

ACCEDEIX AL BLOG

PLA D’ESTUDIS

BàsiquesObligatòriesOptativesPràctiques externesTreball fi de Màster
0399012
Màster Universitari en Investigació en Atenció Primària UMH

Cursos:

1

Llista d’admesos

Facultat de Medicina

Branca d’ensenyament: CIÈNCIES DE LA SALUT

Modalitat: a distància

Places ofertades: 66

Preu del crèdit (€):

Nombre de matrícules

1ª: 42,97
2ª: 68,25
3ª: 68,25
4ª: 68,25

Orientació: Investigació

Pla: 2010

Web específica: masteratencionprimaria.umh.es

Blog del màster d’Atenció Primària

Twitter Máster en Atenció Primària UMH icona#/MapUMH

El Màster en 2 minuts

Preinscripció matrícula UMH

PLANIFICACIÓ

El Màster en Investigació en Atenció Primària té una durada de 60 ECTS equivalent a un curs acadèmic. S’estructurarà en 2 semestres:
– Un primer semestre de cursos obligatoris comuns que suposen un total de 39 ECTS .
– Un segon semestre de cursos optatius en els quals el/l’estudiant haurà de triar 9 *ECTS. O dues assignatures optatives
– El/l’estudiant haurà de finalitzar el Màster amb l’elaboració d’un Projecte de Recerca relacionat amb la temàtica d’Atenció Primària. Es correspondrà amb 12 crèdits ECTS a l’elaboració del treball de finalització de Màster. El projecte es prepararà sota la supervisió d’un tutor-director i culminarà amb la presentació pública al final del curs acadèmic.

ASSIGNATURES

Matèria Assignatura ECTS Tipus Curs/Semestre
1
A B
MÒDUL COMÚ
APLICACIÓ DE LA EVIDÈNCIA EN LA PRÀCTICA CLÍNICA 6 Obligatòria
EL MÈTODE CIENTÍFIC EN LA PRESA DE DECISIONS CLÍNIQUES 6 Obligatòria
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ I 7,5 Obligatòria
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ II 7,5 Obligatòria
METODOLOGIA DE TREBALL EN MEDICINA DE FAMÍLIA I ATENCIÓ PRIMÀRIA 6 Obligatòria
MODIFICACIÓ I CANVIS D’ESTILS DE VIDA 6 Obligatòria
TREBALL FI DE MÀSTER
TREBALL FI DE MÀSTER 12 Treball fi Màster
Resultats en Salut
RESULTATS EN SALUT 4,5 Optativa
Metodologia de la Investigació Qualitat
METODOLOGIA QUALITATIVA EN CIÈNCIES DE LA SALUT 4,5 Optativa
Gestió i Economia de la Salut
GESTIÓ I ECONOMIA DE LA SALUT 4,5 Optativa
Validació de Qüestionaris en Ciències de la Salut
VALIDACIÓ DE QÜESTIONARIS I ESCALES DE MESURA PER A L’ACTIVITAT FÍSICA 4,5 Optativa
Activitats de Prevencio i Promoció de la Salut
ACTIVITATS PREVENTIVES I PROMOCIÓ DE LA SALUT 4,5 Optativa
Relació professional sanitari-pacient
RELACIÓ METGE-PACIENT 4,5 Optativa
MÈTODES BIOESTADÍSTICS EN AP I SP
MÈTODES BIOESTADÍSTICS EN ATENCIÓ PRIMÀRIA I SALUT PÚBLICA 4,5 Optativa
EPIDEMIOLOGIA PER A AP I SP
EPIDEMIOLOGIA PER A ATENCIÓ PRIMÀRIA I SALUT PÚBLICA 4,5 Optativa
META-ANÀLISI I REVISIÓ SISTEMÀTICA DE LA LITERATURA
META-ANÀLISI I REVISIÓ SISTEMÀTICA DE LA LITERATURA 4,5 Optativa

COMPETÈNCIES

Competències generals
 • Capacitat de treballar en equip amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • Capacitat de donar resposta a situacions complexes.
 • Capacitat d’informar, d’educar, de supervisar i de mantenir una comunicació efectiva amb pacients, familiars i grups socials amb dificultats de comunicació.
 • Capacitat d’acceptar la responsabilitat del seu propi aprenentatge desenvolupe.
 • Capacitat de lideratge.
 • Capacitat per a dissenyar, dirigir i realitzar informes sobre projectes de recerca.
 • Capacitat de comunicar de forma efectiva els resultats de recerca
Competències específiques
 • Capacitat de lideratge en l’àrea d’especialització del programa des del coneixement avançat.
 • Capacitat per a dissenyar i dirigir projectes de recerca orientats a l’especialització en tasques investigadores en atenció primària.
 • Capacitat de comunicar de forma efectiva els resultats de recerca.
 • Capacitat de participar en reunions de recerca específica.
 • Capacitat de comprensió de l’aplicació i utilitat de la bioestadística en la pràctica clínica en Atenció Primària.
 • Capacitat per a adquirir una formació avançada, tant especialitzada en un àrea específica com és l’Atenció Primària com en altres àrees interdisciplinàries.
 • Capacitat d’acceptar la responsabilitat del seu propi aprenentatge avançat dins de la seua formació en tasques investigadores.
 • Desenvolupar habilitats per a dinàmica de grups de treball, organització assistencial, intervenció comunitària i qualitat de vida en Atenció Primària orientada a promoure la iniciació en tasques investigadores.
 • Capacitat d’utilitzar correctament els conceptes bioestadístics en el disseny i planificació de projectes de recerca en l’àmbit de l’Atenció Primària.

ACCÉS I ADMISSIÓ

Accés

Per a accedir als ensenyaments oficials d’aquest Màster serà necessari estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de Màster.

Així mateix, podran accedir els/as titulats/as conforme a sistemes educatius aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense necessitat de l’homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de postgrau.

L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que estiga en possessió el/la interessat/a, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de Màster.

Admissió

Perfil d’ingrés

Es valoren preferentment els següents perfils: alumnes titulats universitaris en qualsevol de les àrees relacionades amb les ciències de la salut (Medicina, Infermeria, Farmàcia, Fisioteràpia, Nutrició, Podologia, Teràpia Ocupacional, Psicologia).

També poden accedir titulats de temàtica afí a les titulacions anteriors (Treball social, Odontologia, Biologia, Bioquímica) i professionals que desenvolupen la seua labor en l’àmbit de l’Atenció Primària. En aquest cas, per a cursar aquest Màster es requereix la verificació d’una sèrie de requisits que permeten l’adaptació del/a estudiant a la normativa vigent. Aquests requisits poden suposar la necessitat de cursar una formació complementària, d’acord amb els criteris de la Universitat Miguel Hernández d’Elx a proposta del Consell de Màster. Fins a dia d’avui no ha sigut necessària formació complementària per a cap alumne.

En el procés de selecció dels estudiants es valora de forma ponderada:

– Adequació de la titulació a les àrees de coneixement del Màster: 50%
– Titulacions en Ciències de la Salut (10 punts)
– Altres titulacions afins a l’àrea (8 punts)
– Expedient o Certificat acadèmic personal. 30% (0-10 punts)
– Currículum vitae. (Es valorara coneixement d’anglès, mínim nivell A2) 20% (0-10 punts)

En aquest procés d’admissió es realitza, en primer lloc, una preinscripció en el Màster durant el període habilitat en la pàgina web de la Universitat Miguel Hernández (UMH). L’admissió i posterior selecció es realitza atenent als anteriors aspectes, per part de la Comissió d’Admissió d’Estudiants, que estarà formada per el/la director/a de el Màster, dos professors/as del Màster i un/a membre del PAS del Servei de Gestió d’Estudis.

Els criteris d’admissió, així com l’anunci de l’inici, desenvolupament i fi del procés d’admissió del Màster són publicats en els taulers d’anuncis oficials i en la pàgina web de la UMH. Així mateix, està contemplada la informació i difusió d’aquests criteris i de l’oferta acadèmica del programa mitjançant l’edició de fullets i guies. A més, es realitzen xarrades per a la difusió d’aquesta informació entre els estudiants de grau de la UMH, així com durant congressos de societats científiques de l’àmbit de l’Atenció Primària per a la difusió entre professionals i residents.

HORARIS

Calendari del Màster en Recerca en Atenció Primària 2017-2018
ASSIGNATURES PRIMER SEMESTRE:
ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES

1.    Metodologia de Treball en Medicina de Familia i Atenció Primària
INICI: 05-10-2017
FI: 12-11-2017
2 FÒRUMS:
Fòrum A: 13/10/2017 al 22/10/2017
Fòrum B: 23/10/2015 al 01/11/2017
EXAMEN: 10-11-2017

2.    Metodologia de la Investigació I 
INICI: 13-11-2017
FI: 29-11-2017
2 FÒRUMS:
Fòrum A: 17/11/2017 al 20/11/2017
Fòrum B: 21/11/2017 al 24/11/2017
EXAMEN:28-11-2017

3.    Metodologia de la Investigació II 
INICI: 29-11-2017
FI: 22-12-2017
Fòrum resolució de dubtes d’exercici pràctic
30-11-2017 — 19-12-2017
EXAMEN: 15-12-2017

4.    El Mètode Científic en la Presa de Decisions Clíniques
INICI: 08-01-2018
FI: 10-02-2018
Fòrum resolució de dubtes d’exercici pràctic
15-01-2018 — 08-02-2018

ASSIGNATURES SEGON SEMESTRE:
ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES

1.    Aplicació de l’Evidència en la Pràctica Clínica
INICI: 12-02-2018
FI: 17-03-2018
2 FÒRUMS:
Fòrum A: 19/02/2018 al 01/03/2018
Fòrum B: 02/03/2018 al 13/03/2018
EXAMEN: 16-03-2018

2.    Modificació i canvis d’estils de vida
INICI: 19-03-2018
FI: 21-04-2018
2 FÒRUMS:
Fòrum A: 26/03/2018 al 02/04/2018
Fòrum B: 03/04/2018 al 10/04/2018
EXAMEN: 20-04-2018

ASSIGNATURES OPTATIVES

3.    Investigació de resultats en salut
INICI: 01-05-2018
FI: 07-06-2018
EXAMEN: 06-06-2018

4.    Metodologia Qualitativa en Ciències de la Salut
INICI: 01-05-2018
FI: 10-06-2018
EXAMEN: 08-06-2018

5.    Relació Metge Pacient
INICI: 01-05-2018
FI: 02-06-2018
EXAMEN: 01-06-2018

6.    Gestió i Economia de la salut
INICI: 01-05-2018
FI: 16-06-2018
EXAMEN: 15-06-2018

7.    Activitats Preventives i Promoció de la Salut
INICI: 01-05-2018
FI: 23-06-2018
EXAMEN: 22-06-2018

8.    Validació de qüestionaris i escales de mesura per a l’activitat física
INICI: 01-05-2018
FI: 12-06-2018
1 FÒRUM
21-25 MAIG 2018
EXAMEN: 11-06-2018

9.    Mètodes bioestadístics en atenció primària i salut pública
INICI: 01-05-2018
FI: 16-06-2018
1 FÒRUM
21-25 MAIG 2018
EXAMEN: 15-06-2018

10.    Epidemiologia per atenció primària i salut pública
INICI: 01-05-2018
FI: 20-06-2018
1 FÒRUM
21-25 MAIG 2017
EXAMEN: 19-06-2018

11.    Meta-Anàlisi i revisió sistemàtica de la literatura
INICI: 01-05-2018
FI: 31-05-2018
EXAMEN: 21- 25 MAIG 2018

TREBALL FINAL DE MÀSTER
1.    Projecte de recerca (Treball de Fi de Màster)
INICI: 01-02-2018
FI TUTORITZACIÓ: 20-06-2018
FI ASSIGNATURA: 02-07-2018

PRESENTACIÓ TFM: 02-07-2018