Màster Universitari Oficial en Gestió Sanitària

Departament de Medicina Clínica UMH

DESCRIPCIÓ DEL MÀSTER UNIVERSITARI OFICIAL EN GESTIÓ SANITÀRIA

L’actual situació econòmica amenaça la sostenibilitat del sistema públic universal sanitari, tal com ho coneixem en l’actualitat, d’ací, la preocupació dels gestors sanitaris, administradors públics i polítics que perceben el risc d’un model amb altes cotes d’utilitat i pilar fonamental del que ha sigut definit com a estat del benestar.

La majoria dels experts, sostenen la necessitat d’introduir canvis en el model actual per a fer-ho sostenible dirigits a millorar l’eficiència del sistema sanitari i fins i tot valorar mesures de caràcter estructural que amb major o menor esforç contribuirien a la consolidació del model sanitari.

L’administració pública manca de formació específica i d’un cos de doctrina gerencial per als càrrecs directius del SNS, equivalents a alts executius en les empreses malgrat propugnar una professionalitat del sector. Per açò, s’insisteix en la necessitat de professionalitzar la gestió de l’administració i en concret, de la sanitària.

Director

DOMINGO OROZCO BELTRÁN

Professor titular

[email protected]
Tel: +34 965 91 94 49

Àrea: MEDICINA
Unitats: Medicina Clínica
Càtedra de Medicina de Família

Càrrecs:
– CODIRECTOR DE CÀTEDRA
– DIRECTOR DE MÀSTER

ACCEDEIX A LA SEUA FITXA

Sotsdirector del màster

Metge del departament de Medicina Clínica de la UMH silueta

ANTONIO MIGUEL PICÓ ALFONSO

Professor titular

[email protected]
Tel: +34 965 23 37 92 i +34 965 91 94 49

Àrea: MEDICINA
Unitats:
– Medicina Clínica
– Facultat de Medicina

ACCEDEIX A LA SEUA FITXA

Secretària

ÁNGELA LÓPEZ

Secretària de Màster

[email protected]
+34 965 23 37 61

Campus: SANT JOAN D’ALACANT

Facultat de Medicina

Rama d’ensenyament: CIÈNCIES DE LA SALUT

Créditos ECTS: 60

Duració: 1 curs acadèmic

Descarrega el pdf del màster ací

Informació de la titulació en versió imprimible

Web específica: mastergesan.edu.umh.es

Info UMH: masterengestiosanitariaumh.es

PLA D’ESTUDIS

BàsiquesObligatòriesOptativesPràctiques ExternesTreball Fi Màster
0369015
Màster Universitari en Gestió Sanitària UMH

Cursos:

1

Llista d’admesos

Campus: SANT JOAN D’ALACANT

Facultat de Medicina

Rama d’ensenyament: CIÈNCIES DE LA SALUT

Modalitat: semipresencial.

Places oferides: 26

Preu del crèdit (€):

Nombre de matrícules

1ª: 42,97
2ª: 68,25
3ª: 68,25
4ª: 68,25

Orientació: Professional

Pla: 2014

Web específica

ASSIGNATURES

COMPETÈNCIES

Competencias generals
 • Capacitat de posseir el coneixement de l’estructura pública i empresarial, les seues diferències i lleis que la sustenten.
 • Capacitat de conèixer quins són els paràmetres que sustenten el sistema sanitari.
 • Capacitat per a difondre els coneixements adquirits sobre l’administració.
 • Capacitat per a liderar llocs de primer nivell en administració pública.
 • Capacitat de conèixer el marc tradicional de provisió sanitària segons el model públic i els models de col·laboració públic-privats.
 • Capacitat de reconèixer els diferents models que funcionen en l’Estat Español i altres països occidentals.
 • Capacitat per a difondre els coneixements adquirits sobre el funcionament dels diferents models.
 • Capacitat per a poder participar en el disseny i funcionament dels models de gestió.
 • Capacitat per a conèixer i valorar la importància del pressupost en la gestió pública.
 • Capacitat de conèixer quins són els paràmetres que sustenten el sistema sanitari.
 • Capacitat per a gestionar la contractació pública en el marc legal d’aplicació.
 • Capacitat per a conèixer les relacions laborals del personal al servei de la sanitat.
 • Capacitat de conèixer els avanços en logística hospitalària tant en el sector públic com en el privat.
 • Capacitat per a reconèixer models d’eficiència en compres centralitzada i agregació de compres així com control d’estoc.
 • Capacitat per a optimitzar els preus mitjançant la negociació així com la racionalització de la despesa.
 • Capacitat per a l’anàlisi de la variabilitat així com la freqüentació, l’assegurament i la cartera de serveis.
 • Conèixer els aspectes generals del treball directiu en qualsevol àmbit.
 • Ser capaç de desenvolupar els coneixements i les habilitats necessàries per a l’acompliment de llocs directiu.
 • Conèixer les eines de gestió més comunes per a la direcció i gestió d’organitzacions.
 • Ser capaç d’aprofundir en els aspectes relacionats amb el lideratge en centres i organitzacions complexes.
 • Conèixer les dificultats que implica dirigir grups humans amplis i els mecanismes per a fer front a açò.
 • Conèixer i desenvolupar habilitats d’interrelació, gestió i negociació, així com a diferents estils d’exercir l’adreça.
 • Conèixer la importància i implicacions de la comunicació interna i externa en qualsevol organització.
 • Analitzar el comportament de les empreses organitzacions en relació amb la irrupció de les noves TIC.
 • Conèixer la importància del màrqueting en els temps actuals com a eina de gestió en els mercats actuals.
 • Conèixer els principals sistemes de gestió de qualitat en diferents àmbits, així com els procediments que permeten avaluar-la i garantir-la en el temps.
 • Conèixer la importància que la gestió de dades i informació té per al directiu de qualsevol organització.
Competències específiques
 • Capacitat per a reconèixer i aplicar l’organització i les normes de l’administració pública.
 • Capacitat per a reconèixer i desenvolupar la base legal que assegura la universalitat, equitat i qualitat del Sistema Nacional de Salut.
 • Capacitat de conèixer els diversos models d’empresa al llarg dels segles XX i XXI i els seus resultats.
 • Capacitat d’executar els canvis necessaris en un model empresarial per a millora el rendiment i resultats.
 • Capacitat per a conèixer i valorar l’orientació i contingut de les polítiques sanitàries.
 • Capacitat per a introduir la responsabilitat social corporativa o empresarial en les organitzacions sanitàries.
 • Capacitat per a reconèixer i aplicar el model de finançament i provisió pública.
 • Capacitat per a reconèixer i desenvolupar els models de provisió privada amb finançament públic (col·laboració públic-privada).
 • Capacitat de reconèixer i aprofundir en el coneixement del model de concessió administrativa anomenat “model valencià” o “model Alzira”.
 • Capacitat per a conèixer i valorar els diferents models de gestió que funcionen en altres regions d’Espanya i països occidentals.
 • Capacitat per a reconèixer les incorporacions dels models empresarials a la gestió sanitària.
 • Capacitat per a aplicar les incorporacions del model de gestió al funcionament del les institucions sanitàries de caràcter públic.
 • Capacitat per a reconèixer i aplicar l’organització i les normes de l’administració pública.
 • Capacitat per a treballar en Equip.
 • Capacitat d’aplicar els diversos models d’actuació empresarial a l’àmbit de la sanitat pública.
 • Capacitat per a conèixer i valorar l’orientació i contingut de les polítiques sanitàries.
 • Capacitat per a difondre els coneixements adquirits sobre l’administració.
 • Capacitat per a analitzar les situacions administratives, selecció i provisió de llocs de treball.
 • Capacitat per a reconèixer i aplicar el model de finançament i provisió pública.
 • Capacitat per a desenvolupar estructures de centrals de compres així com models d’agregació de compres.
 • Capacitat per a aprofundir en les mesures de racionalització de la despesa.
 • Capacitat per a conèixer els sistemes d’assegurament i cartera de serveis.
 • Capacitat per a aplicar mesures en matèria de freqüentació i variabilitat.
 • Conèixer les qualitats tècniques del directiu competent per a dirigir organitzacions sanitàries complexes.
 • Conèixer les qualitats humanes i d’interrelació necessàries per a dirigir centres sanitaris complexos.
 • Conèixer en profunditat la importància dels RRHH en el sector sanitari i familiaritzar-se amb les peculiaritats de la gestió dels mateixos.
 • Ser capaç de desenvolupar les competències directives que s’empren en diferents models de gestió sanitària.
 • Ser capaç d’aprofundir en el coneixement d’eines de gestió enfocades als resultats.
 • Conèixer els mètodes per a la millora el rendiment i l’eficiència dels RRHH en centres sanitaris.
  Ser capaç de desenvolupar habilitats de comunicació en el sector sanitari.
 • Aprofundir en el coneixement de les oportunitats que les noves TIC brinden en el sector sanitari a tots els nivells: directius, professionals i ciutadans.
  Ser capaç de desenvolupar competències i habilitats per al coneixement dels sistemes de gestió de la qualitat en centres sanitaris i les diferents eines per a la seua avaluació i millora contínua.
 • Conèixer la importància creixent de les intervencions per a garantir la seguretat clínica i difondre-les davant els pacients i els professionals.
 • Aprofundir en l’ús sistemes d’informació sanitària encaminades a facilitar recolze en la presa de decisions com a directiu en l’àmbit sanitari.

ACCÉS I ADMISSIÓ

Acceso

Per a accedir als ensenyaments oficials de Màster serà necessari estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d’educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculte en el mateix per a l’accés a ensenyaments de Màster.

També podran accedir els titulats conforme a sistemes educatius different a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense necessitat de l’homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de postgrau. L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que estiga en possessió l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de Màster.

Admissió

L’Òrgan encarregat del procés d’admissió serà el Consell de Màster, òrgan responsable de realitzar la valoració del progrés i els resultats d’aprenentatge dels/les estudiants.

Procés de Admissió:

El Consell nomenarà una Comissió Acadèmica, constituïda pel Director, el Sotsdirector del Màster i 3 professors triats per i entre els professors del Títol.

Valoració de mèrits per a l’admissió:
– Expedient Acadèmic (45%).
– Labor Assistencial com a professional desenvolupada per l’alumne en l’àmbit temàtic del Títol (55%).

Es valorarà especialment l’haver desenvolupat activitats en llocs de gestió. Es valorarà el temps treballat i nivell de responsabilitat. Es reservarà un 15% de places per a alumnes sense experiència en gestió per a poder donar oportunitat a interessats a iniciar-se en aquest àmbit professional.

El procés formatiu fa recomanable el coneixement de l’anglès, almenys a nivell de lectura i expressió bàsica.

ACCÉS I ADMISSIÓ

Calendari del Màster en Gestió Sanitària 2016-2017
ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES

1. Administració pública i empresa
INICI: 03-10-2016
FI: 21-10-2016
FÒRUM: 17/10/2016 al 19/10/2016
EXAMEN: 20 i 21 d’octubre de 2016*

2. Models de gestió
INICI: 24-10-2016
FI: 11-11-2016
FÒRUM: 02/11/2016 al 04/11/2016
TREBALL: Termini fins a les 24 h. d’11/11/2016

3 . Funció directiva
INICI: 14-11-2016
FI: 02-12-2016
FÒRUM: 22/11/2016 al 24/11/201 6
EXAMEN: 1 i 2 de desembre de 2016*

4. Aspectes essencials vinculats a la funció directiva en el sector sanitari
INICI: 05-12-2016
FI: 05-01-2017
FÒRUM: 13/12/2016 al 15/12/2016
TREBALL:Termini fins a les 24 h. de 05/01/2017

5. Pressupost i contractació
INICI: 09-01-2017
FI: 20-01-2017
FÒRUM: 17/01/2017 al 19/01/2017
TREBALL: Termini fins a les 24 h. de 20/01/2017

6. Gestió de compres
INICI: 23-01-2017
FI: 10-02-2017
FÒRUM: 31/01/2017 al 02/02/2017
EXAMEN: 09 i 10 de febrer de 2017*

7. Gestió clínica organitzativa
INICI: 13-02-2017
FI: 03-03-2017
FÒRUM: 21/02/2017 al 23/02/2017
EXAMEN: 2 i 3 de març de 2017*

8. Gestió clínica assistencial
INICI: 06-03-2017
FI: 24-03-2017
FÒRUM: 14/03/2017 al 16/03/2017
EXAMEN: 23 i 24 de març de 2017*

ASSIGNATURES OPTATIVES

1. Revisions sistemàtiques i metaanálisis en gestió
INICIE: 27-03-2017
FI: 23-04-2017
TREBALL: Recensió. Termini fins a les 24 h. de 23/04/2017

2. Validació de qüestionaris
INICI: 24-04-2017
FI: 12-05-2017
EXAMEN: 11 i 12 de maig de 2017*

3. Bioestadística
INICI: 15-05-2017
FI: 02-06-2017
EXAMEN: 1 i 2 de juny de 2017*

TREBALL FINAL DE MÀSTER
1. Projecte de recerca (Treball de finalització de Màster)
INICI: 01-02-2017(*)
FI TUTORIZACIÓN: 23-06-2017

PRESENTACIÓ TFM: 08-07-2017 (**) (hi ha dues convocatòries juliol i setembre)

(*) En lloc de fer una Recensió s’anirà desenvolupant el Protocol de Recerca del treball de finalització de Màster, per part dels alumnes i serà tutoritzat. Començarà al febrer amb l’assignació de tutors una vegada acabada l’assignatura de Pressupost i Contractació i se li assignara un tutor per al desenvolupament del Projecte de Treball Fi de Màster i el termini per a enviar els treballs amb el vistiplau del tutor assignat serà el 30-6-2017.

Seminaris:
Mòdul 1.- divendres 02 de desembre. De 16-20h. Campus de Sant Joan. Saló d’Actes. Edifici Severo Ochoa.
Mòdul 2.- divendres 03 de febrer. De 16-20h. Campus de Sant Joan. Saló d’Actes. Edifici Severo Ochoa.
Mòdul 3.- divendres 10 de març. De 16-20h. Campus de Sant Joan. Saló d’Actes. Edifici Severo Ochoa.
Mòdul 4.- divendres 05 de maig. De 16-20h. Campus de Sant Joan. Saló d’Actes. Edifici Severo Ochoa.
(**) L’exposició del treball de finalització de Màster serà Presencial en la Universitat Miguel Hernández el dia 8 de juliol 2017. Hi ha 2 convocatòries juliol i setembre