Màster Universitari Oficial en Investigació en Medicina Clínica

Departament de Medicina Clínica UMH

DESCRIPCIÓ MÁSTER UNIVERSITARI OFICIAL EN INVESTIGACIÓN EN MEDICINA CLÍNICA

Els objectius generals del màster són:
– Capacitar als estudiants per a dissenyar, analitzar, executar i interpretar recerques clíniques, epidemiològiques i de resultats en salut/malaltia.
– Desenvolupar coneixements i habilitats per al procés d’investigar en l’àmbit de la salut/malaltia.
– Afavorir l’aplicació de metodologies de recerca que puguen ser dutes a terme en la vida professional dels estudiants.

EIXIDES PROFESSIONALS

Professió regulada: NO

Aquest màster prepara a l’estudiant per a continuar el seu període investigador en el doctorat.

Director del Màster

Francisco Javier Fernández Sánchez director departament Medicina Clínica UMH

FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Catedràtic d'universitat

[email protected]
Tel: +34 965 91 93 11 i +34 965 91 94 49

Àrea: MEDICINA
Unitats: Medicina Clínica
Càtedra d’Alèrgia i Immunologia Clínica

Càrrecs:
– DIRECTOR DEL DEPARTAMENT
– DIRECTOR DE CÀTEDRA

ACCEDEIX A LA SEUA FITXA

Sotsdirector 

Jose Manuel Ramos Rincón professor Medicina Clínica UMH

JOSE MANUEL RAMOS RINCÓN

Professor associat

[email protected]
Tel: +34 965 23 37 73

Ârea: MEDICINA
Unitats: Medicina Clínica

ACCEDEIX A LA SEUA FITXA

Secretària

INMACULADA GARCÍA MOÑINO

Secretària de Farmacologia, Pediatria i Química Orgànica

PLA D’ESTUDIS

BàsiquesObligatoriasOptativesPràctiques externesTreball fin de Màster
03012018
Màster Universitari en Investigació en Medicina Clínica UMH

Cursos:

1

Llista d’admesos

Campus: SANT JOAN D’ALACANT

Facultat de Medicina

Blanca d’ensenyament: CIÈNCIES DE LA SALUT

Modalitat: a distància.

Places ofertades: 65

Preu del crèdit (€):

Nombre de matrícules

1ª: 42,97
2ª: 68,25
3ª: 68,25
4ª: 68,25

Orientació: Investigació

Pla: 2012

Web específica: mastermedcli.edu.umh.es

Blog Màster Investigació en Medicina Clínica

Twitter Màster en Investigació en Medicina Clínica UMH icona#/MclinicaUMH

El Màster en 2 minuts

Preinscripció matrícula UMH

PLANIFICACIÓ

El Màster d’Investigació en Medicina Clínica té una durada de 60 ECTS, equivalents a un curs acadèmic. Té un plantejament estructurat en 2 semestres:

El Primer Semestre inclou quatre assignatures obligatòries i suposa 30 crèdits ECTS.

El Segon Semestre inclou:
a. El/l’estudiant ha de triar 3 ó 4 assignatures optatives de 3 i 4,5 ECTS entre les oferides que es desenvolupen amb la mateixa metodologia docent (12 ECTS).
b. Es complementa amb el desenvolupament d’un Treball de finalització de Màster amb resultats (18 ECTS).

Per a l’aprenentatge de les mateixes els/as estudiants treballaran on line amb material oferit en la web, hauran de participar en fòrums de discussió per cada assignatura, i realitzar un treball d’anàlisi sobre algun aspecte de la mateixa.

ASSIGNATURES

COMPETÈNCIES

Competències generals
 • Que els/es estudiants demostrin una competència sistemàtica en el camp de la medicina, i el domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • Que els/es estudiants demostrin la capacitat de concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca.
 • Que els/es estudiants realitzin una contribució a través d’una recerca original que amplie les fronteres del coneixement desenvolupant una corpus substancial, del que parteix mereixi la publicació referenciada a nivell nacional o internacional.
 • Que els/es estudiants siguin capaços de realitzar una anàlisi crítica, avaluació i síntesi d’idees noves i complexes.
 • Que els/es estudiants sàpiguen comunicar-se amb els seus col·legues, amb la comunitat acadèmica en el seu conjunt i amb la societat en general a prop de les seues àrees de coneixement.
Competències específiques
 • Que als estudiants se’ls suposi capaços de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l’avanç tecnològic, social o cultural dins d’una societat basada en el coneixement.
 • Accedir a la literatura científica, bases de dades, fonts documentals i informació d’alt nivell existent en Medicina Clínica i àrees relacionades.
 • Dissenyar i planificar un projecte que abordi el problema a investigar per sotmetre-ho a avaluació per comitès d’ètica, així com d’avaluació i finançament de la recerca.
 • Recollir, ordenar i classificar les dades i materials de recerca siguin aquests en forma de documents, històries clíniques, qüestionaris, resultats de proves experimentals, etc.
 • Comunicar els resultats i difondre el coneixement generat a professionals sanitaris/as, així com a un públic no especialitzat, utilitzant mitjos escrits, orals i gràfics.
 • Conèixer la metodologia de la presa de decisions en clínica. Guies de pràctica clínica. Nivells d’evidència científica.
 • Conèixer el valor de les proves complementàries en el diagnòstic clínic. Indicadors de validesa i utilitat.
 • Saber què signifiquen els termes eficàcia, efectivitat i eficiència de les intervencions terapèutiques.
 • Introduir i importar dades en cadascun dels programes Excell, SigmaPlot i SPSS i/o en programes similars.
 • Representar les dades amb qualitat de publicació.
 • Poder realitzar una lectura crítica de treballs, articles o projectes que emprin qüestionaris o escales de salut determinant el correcte ús dels mateixos.
 • Saber validar una escala o un qüestionari de salut.
 • Discriminar entre diferents estadístics per determinar la fiabilitat, consistència i validesa d’una escala o qüestionari de salut.
 • Poder descriure davant un fòrum especialitzat com s’aborda la construcció i validació d’un qüestionari o d’una escala de salut.
 • Manejar amb soltesa i a nivell expert les eines d’informació de cerca en Ciències de la Salut més importants avui dia disponibles, des de les bases de dades comercials als diferents tipus d’eines de cerca disponibles en Internet.
 • Aconseguir els coneixements i aptituds necessàries per dur a terme l’elaboració i presentació de sol·licituds de finançament de projectes de R+D, així com la difusió dels resultats dels mateixos.
 • Capacitat de comunicar de forma efectiva els resultats de recerca.
 • Capacitat d’informar, d’educar, de supervisar i de mantenir una comunicació efectiva (incloent l’ús de tecnologies): amb pacients, famílies i grups socials, inclosos aquells amb dificultats de comunicació.
 • Capacitat de participar en reunions de recerca específica avançada.
  Que els/es estudiants sàpiguen reconèixer la necessitat de la síntesi de l’evidència per a la translació del coneixement.

ACCÉS I ADMISSIÓ

Accés

Per a accedir als ensenyaments oficials d’aquest Màster serà necessari estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de Màster.

Així mateix, podran accedir els/as titulats/as conforme a sistemes educatius @ajeno a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense necessitat de l’homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de postgrau.

L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que estiga en possessió el/la interessat/a, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de Màster.

Admissió
Perfil d’ingrés:

1) Perfil d’ingrés característic per a aquest Màster serà el de titulats/as (Grau, Llicenciatura, Diplomatura o equivalent) en la branca de Ciències de la Salut, Medicina, Bioquímica, Farmàcia, Biologia, Infermeria, Nutrició, Psicologia, Treball Social, Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional, en general a titulats en ciències relacionades amb la salut.

2) Perfil d’ingrés selectiu. Atès que el Màster podria ser d’interès per als/as que no hagen cursat titulacions relacionades amb les Ciències de la Salut referits anteriorment, interessats/as a familiaritzar-se amb els problemes que poden plantejar-se en la pràctica clínica, podran sol·licitar la seua admissió a aquest Màster, encara que estarà condicionarà a l’anàlisi de la seua sol·licitud i el seu currículum.

Criteris de selecció:
Per a l’admissió d’estudiants es valorarà i puntuarà multiplicant els punts obtinguts en cadascun dels ítems següents per la seua ponderació, podent-se obtenir un màxim de 100 punts.

Ponderació:
50%- Adequació de la titulació a les àrees de coneixement del Màster:
. Titulat en Medicina (10 punts)
. Altres titulacions en Ciències de la Salut (8 punts)
. Altres titulacions (5 punts)
20% – Expedient o Certificat acadèmic personal (0-10 punts)
20%- Currículum vitae (es valorarà especialment coneixements d’anglès, mínim nivell A2, i estadística) (0-10 punts)
10% – Activitats de caràcter científic-professional que s’adeqüen al pla d’estudis proposat en el Màster (0-10 punts)

La Comissió d’Admissió d’Estudiants presentarà al Consell de Màster la selecció dels alumnes basant-se, fonamentalment, en la qualitat dels seus propis mèrits presentats, d’acord als criteris d’admissió i selecció prèviament relacionats, reservant-se almenys un 70% de les places per a Titulats en Medicina i el 30% restant per a les altres Titulacions de procedència, mantenint-se sempre els mateixos criteris de valoració de tots/as els/as candidats/as per a aquestes places. En cas que no es cobrisquen aquests contingents, les places disponibles se sumaran a l’un altre va cabre si hi haguera candidats/as que compliren els requisits d’accés.

En aquest procés d’admissió es realitzarà, en primer lloc, una preinscripció en el màster, tant al maig com al setembre. L’admissió i potencial selecció es realitzarà atenent als anteriors aspectes, per part de la Comissió d’Admissió d’Estudiants, que estarà formada per el/la director/a de el màster, 2 professors/as del màster i un membre del PAS, mitjançant els criteris de valoració anteriors, la composició de la qual i resultats seran publicats en la pàgina web de la universitat.

A l’hora de la matriculació del/de l’estudiant, aquest/a procedirà a establir un ordre de preferència entre les assignatures optatives alternatives disponibles, de manera que no se sobrepassen els 60 ECTS en total del Màster.

En cas que se supere el nombre total de seleccionats, es procedirà a incloure solament als candidats amb millor puntuació global.

En aquest Màster es mantindran les mateixes directrius de la nostra Universitat quant a la no discriminació per raó de gènere o persones amb discapacitat, donant a tots/as els/les estudiants les mateixes oportunitats per a desenvolupar la seua formació