Màster Universitari Oficial en Malalties Infeccioses i Salut Internacional

Departament de Medicina Clínica UMH

DESCRIPCIÓ DEL MÀSTER UNIVERSITARI OFICIAL EN MALALTIES INFECCIOSES I SALUT INTERNACIONAL

L’objectiu general del Màster és proporcionar a l’alumnat els coneixements i les habilitats necessàries per a identificar els principals problemes produïts per les malalties infeccioses, i per a formular i desenvolupar projectes de recerca i programes de cooperació internacional en l’àmbit de l’especialitat. En finalitzar aquest curs, l’estudiant haurà aconseguit competències generals i específiques que li permetran orientar el diagnòstic, el tractament i la prevenció de les principals infeccions comunitàries i hospitalàries, incloent les infeccions importades, mitjançant l’ocupació racional dels mètodes i tècniques actuals.

EIXIDES PROFESSIONALS

Professió regulada: NO

El curs permetrà als estudiants aconseguir competències específiques en la identificació, diagnòstic, prevenció i tractament de les Malalties Infeccioses i la Salut Internacional. Aquesta capacitació els facilitarà una orientació professional cap a aspectes relacionats amb l’assistència sanitària, la docència i la recerca de les Malalties Infeccioses i/o la Salut i la Cooperació Internacional.

Director del màster

Félix Gutiérrez Rodero professor Departament Medicina Clínica UMH imatge

FÉLIX GUTIÉRREZ RODERO

Sotsdirector de Departament i Catedràtic

[email protected]
Tel: +34 965 23 37 91

Àrea: MEDICINA
Unitats: Medicina Clínica

Càrrecs:
– SOTSDIRECTOR DE DEPARTAMENT

ACCEDEIX A LA SEUA FITXA

Sotsdirector del màster

Docent i metge del departament de Medicina Clínica de la UMH silueta

MARÍA DEL MAR MASIÁ CANUTO

Professora associada

[email protected]
Tel: +34 965 91 94 49

Àrea: MEDICINA
Unitats: Medicina Clínica

ACCEDEIX A LA SEUA FITXA

Delegats de la titulació

JAVIER GARCÍA ABELLÁN

Delegat de programa de postgrau oficial

ACCEDEIX A LA SEUA FITXA
Preinscripció matrícula UMH

Secretària

MARIA JOSÉ BLASCO DOMÍNGUEZ

Secretària del departament

[email protected]
+34 965 91 94 49

Documentació oficial del títol

PLA D’ESTUDIS

Cursos:

1

Llista d’admesos

Campus: SANT JOAN D’ALACANT

Facultat de Medicina

Branca d’ensenyament: CIÈNCIES DE LA SALUT

Modalitat: semipresencial.

Places ofertades: 25

Preu del crèdit (€):

Nombre de matrícules

1ª: 42,97
2ª: 68,25
3ª: 68,25
4ª: 68,25

Orientació: Professional

Pla: 2012

Web específica

Blog Màster Atenció Malalties Infeccioses i Salut Internacional

Twitter Màster en Atenció Primaria UMH icona#/MinfecciosasUMH

El Màster en 2 minuts

Preinscripció matrícula UMH

PLANIFICACIÓ

El Màster de Malalties Infeccioses i Salut Internacional té una durada de 60 ECTS equivalent a un curs acadèmic. S’ha estructurat en quatre blocs:
1. Un bloc de matèries obligatòries (27 ECTS) que s’impartiran en el primer semestre del curs acadèmic i que inclou les següents àrees:

a) Bases Biològiques de la Malalties Infeccioses i Teràpia Antimicrobiana.
b) Infeccions Adquirides en la Comunitat.
c) Infeccions Associades a Procediments Terapèutics i en Pacients Inmunocompromesos.
d) Infecció pel VIH/Sida i Hepatitis.
i) Malalties Emergents i Importades, i Medicina del Viatger.
f) Habilitats de Recerca en Malalties Infeccioses i Salut Internacional.

2. Un segon bloc de matèries optatives (9 ECTS) que s’impartiran en el segon semestre del curs acadèmic. L’alumne triarà dues matèries optatives en tres línies que podran donar lloc a esments específics del Títol de Màster:

Línia de Malalties Infeccioses
Línia d’infecció pel VIH/SIDA
Línia de Salut Internacional

3. Un tercer bloc de Pràctiques Externes Tutelades (10 ECTS) en una de les tres línies del Màster.

4. Un quart bloc consistent en un Treball Fi de Màster (14 ECTS) sota la supervisió d’un tutor/a-director/a durant el segon semestre i que culminarà amb la presentació pública al final del curs acadèmic.

La docència serà mixta: presencial i no presencial. La docència presencial consisteix en un total de 8 mòduls durant el curs acadèmic que s’impartiran en caps de setmana (dijous de vesprada, divendres de matí i vesprada i dissabte de matí). La docència no presencial inclou tasques i fòrums en línia.

ASSIGNATURES

Matèria Assignatura ECTS Tipus Curs/Semestre
1
A B
MÒDUL COMÚ
MALALTIES EMERGENTS I IMPORTADES, I MEDICINA DEL VIATGER 4,5 Obligatòria
HABILITATS D’INVESTIGACIÓ EN MALALTIES INFECCIOSES I SALUT INTERNACIONAL 4,5 Obligatòria
INFECCIONS ADQUIRIDES EN LA COMUNITAT 4,5 Obligatòria
INFECCIONS ASSOCIADES A PROCEDIMENTS TERAPÈUTICS I EN PACIENTS IMMUNOCOMPROMESOS 4,5 Obligatòria
INFECCIÓ PEL VIH/SIDA I HEPATITIS 4,5 Obligatòria
MICROBIOLOGIA I TERÀPIA ANTIINFECCIOSA 4,5 Obligatòria
PRÀCTIQUES EXTERNES TUTELADES
PRÀCTIQUES EXTERNES TUTELADES 10 Pràctiques externes
TREBALL FI DE MÀSTER
TREBALL FI DE MÀSTER 14 Treball Fi de Màster
ESPECIALITAT EN SALUT INTERNACIONAL
FONAMENTS EN SALUT INTERNACIONAL 4,5 Optativa
INVESTIGACIÓ EN SALUT INTERNACIONAL I PROJECTE DE COOPERACIÓ 4,5 Optativa
ESPECIALITAT EN MALALTIES INFECCIOSES
INVESTIGACIÓ EN MALALTIES INFECCIOSES 4,5 Optativa
VIGILÀNCIA I CONTROL DE LA INFECCIÓ I POLÍTICA D’ANTIBIÒTICS 4,5 Optativa
ESPECIALITAT INFECCIÓ VIH/SIDA I HEPATITIS
INVESTIGACIÓ EN VIH/SIDA 4,5 Optativa
VIGILÀNCIA I CONTROL DE LES INFECCIONS I POLÍTICA D’ANTIBIÒTICS 4,5 Optativa

COMPETÈNCIES

Competències generals
 • Que els/as estudiants demostren una competència sistemàtica en el camp de les malalties infeccioses, i el domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionades amb les malalties infeccioses.
 • Que els/as estudiants demostren una competència sistemàtica en el camp de la salut internacional, i el domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb la salut internacional i global.
 • Que els/les estudiants siguen capaces de fer propostes sobre el disseny i desenvolupament de projectes de recerca en el camp de les malalties infeccioses i salut internacional.
 • Que els/as estudiants coneguen els fonaments en els quals se sustenta la realització d’una contribució científica original en el camp de les malalties infeccioses i salut internacional que amplie les fronteres del coneixement desenvolupant una corpus substancial del que parteix meresca la publicació referenciada a nivell nacional o internacional.
 • Que els/as estudiants siguen capaços de realitzar una anàlisi crítica, avaluació i síntesi d’idees noves i complexes en malalties infeccioses i salut internacional.
 • Que els/as estudiants sàpien comunicar-se amb els seus col·legues, amb la comunitat acadèmica en el seu conjunt i amb la societat en general a prop de les malalties infeccioses i salut internacional.
 • Que als/as estudiants se’ls supose capaços de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l’avanç tecnològic, social o cultural en el camp de les malalties infeccioses i salut internacional dins d’una societat basada en el coneixement.
Competències específiques
 • Que els/as estudiants sàpien sol·licitar les proves microbiològiques, interpretar els resultats de les tècniques diagnòstiques microbiològiques i d’estudi d’activitat de *antimicrobianos i siguen capaces de realitzar les tècniques fonamentals per al diagnòstic ràpid de les Malalties Infeccioses.
 • Que els/as estudiants demostren la capacitat per a utilitzar clínicament els antimicrobians (antibacterians, antifúngics, antiparasitaris i antivírics) i per a dissenyar, planificar i posar en pràctica programes per a la seua gestió en diferents entorns sanitaris.
 • Que els/as estudiants coneguen l’exactitud de les principals proves diagnòstiques empleades en malalties infeccioses i salut Internacional, incloent les proves d’anàlisi microbiològica, d’anàlisi bioquímica, i radiològiques, i les seues condicions d’utilització.
 • Que els/as estudiants demostren una competència en el camp d’infectologia clínica, i el domini de les habilitats i mètodes de treball assistencial relacionats amb les infeccions adquirides en la comunitat i adquirisquen les habilitats bàsiques per a iniciar-se en tasques investigadores.
 • Que els/as estudiants demostren una competència en el camp d’infectologia clínica, i el domini de les habilitats i mètodes de treball assistencial i de recerca relacionats amb les infeccions associades amb procediments mèdics i quirúrgics i adquirisquen les habilitats bàsiques per a iniciar-se en tasques investigadores.
 • Que els/as estudiants adquirisquen competència en el camp de les infeccions cròniques produïdes per virus i el domini de les habilitats i els mètodes de treball assistencial relacionats amb les infeccions produïdes per VIH i virus de l’hepatitis i adquirisquen les habilitats bàsiques per a iniciar-se en tasques investigadores.
 • Que els/as estudiants demostren una competència en el camp de les infeccions associades amb alteracions en els sistemes defensius de l’organisme, i el domini de les habilitats i mètodes de treball assistencial relacionats amb les infeccions en pacients inmunocompromesos, i adquirisquen les habilitats bàsiques per a iniciar-se en tasques investigadores.
 • Que els/as estudiants siguen capaços d’identificar els principals signes i símptomes de presentació de les malalties infeccioses autòctones i importades, tant en l’hoste normal com en l’hoste inmunodeprimit, en les seues diferents localitzacions.
 • Que els/as estudiants demostren una competència en el camp de Salut Internacional, i el domini de les habilitats i mètodes de treball assistencial relacionats amb les Malalties Importades i Emergents, i adquirisquen les habilitats bàsiques per a iniciar-se en tasques investigadores.
 • Que els/as estudiants demostren una competència en el camp de la Salut del Viatger i atenció a la població immigrant, i el domini de les habilitats i mètodes de treball assistencial relacionats amb els problemes de salut del viatger, i adquirisquen les habilitats bàsiques per a iniciar-se en tasques investigadores.
 • Que els/as estudiants siguen capaços de procedir correctament davant les principals síndromes en patologia infecciosa i les diferents situacions plantejades en l’atenció a la població immigrant i als viatgers.
 • Que els/as estudiants adquirisquen la capacitat per a manejar eines d’Epidemiologia i Salut Pública relacionades amb les Malalties Infeccioses i la Salut Internacional.
 • Que els/as estudiants adquirisquen la capacitat per a poder accedir a la literatura científica, bases de dades, fonts documentals i informació d’alt nivell existent en Malalties Infeccioses i Salut Internacional.

ACCÉS I ADMISSIÓ

Accés

El RD 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el RD 1393/2007, de 29 d’octubre, en el seu article 16 estableix:
Per a accedir als ensenyaments oficials de Màster serà necessari estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d’educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculte en el mateix per a l’accés a ensenyaments de Màster.

Així mateix, podran accedir els titulats conforme a sistemes educatius @ajeno a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense necessitat de l’homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de postgrau. L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que estiga en possessió l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de Màster.

Admissió

Per a l’admissió d’estudiants es valorarà:
– Adequació de la titulació a les àrees de coneixement del Màster.
– Forme expedient acadèmic personal.
– Curriculum vitae.
– Activitats de caràcter científic-professional que s’adeqüen al pla d’estudis proposat en el Màster.
– Preferència per un itinerari o un altre dins del Màster.

Per al procés d’admissió es realitzarà, en primer lloc, una preinscripció en el Màster, tant al juny com al setembre. L’admissió i potencial selecció es realitzarà atenent als anteriors aspectes, per part de la Comissió d’Admissió d’estudiants.

A l’hora de la matriculació del/de l’estudiant, aquest/a procedirà a establir un ordre de preferència entre els itineraris, de manera que es produïsca una distribució adequada de la matrícula entre els itineraris, que ha d’oscil·lar dins del rang 35-65%, aspecte que serà resolt per la Comissió d’Admissió d’estudiants.

HORARIS

1er semestre:

Dijous de 16:00 a 20:00
Divendres de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00
Dissabtes de 9:00 a 14:00

2on semestre: maç, abril i maig.

Dijous de 16:00 a 20:00
Divendres de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00
Dissabtes de 9:00 a 14:00

Aquest horari és orientatiu i pot estar subjectes a canvis.
Cronograma: http://masterinfecciosas.edu.umh.es/cronograma/

PRÀCTIQUES

Criteris per l’assignació de pràctiques tutelades en
umh2709.edu.umh.es/presentacion/cronograma/