Màster Universitari Oficial en Medicina d’Urgències-Emergències

Departament de Medicina Clínica UMH

DESCRIPCIÓ MÀSTER UNIVERSITARI OFICIAL EN MEDICINA D’URGÈNCIES-EMERGÈNCIES

Donat el nombre d’estudiants anualment egressats de les nostres facultats de medicina i l’absència de reconeixement en el nostre país com a especialitat mèdica oficial pel Ministeri d’Educació, Ciència i Innovació de la Medicina d’Urgències-Emergències, ens ha mogut a realitzar el present màster amb l’objectiu de realitzar un ensenyament-aprenentatge dirigida als professionals que desenvolupen o van a desenvolupar la seua labor assistencial en l’àmbit de la Medicina d’Urgències-Emergències. Fins i tot quan l’actuació en tals situacions és, hui dia, un dels àmbits de major interès tant per als professionals de ciències de la salut, com per a la societat en general, donada la seua important demanda social.

Director del Màster

Luis Manuel Hernández Blasco professor Medicina Clínica UMH i doctor Hospital Alacant

LUIS HERNÁNDEZ BLASCO

Director del Màster

[email protected]
Tel: +34 965 23 37 90

Àrea: MEDICINA
Especialitat UNESCO: MALALTÍES PULMONARS
Unitats: Medicina Clínica

ACCEDEIX A LA SEUA FITXA

Sotsdirector del Màster

Javier Fernández Sánchez professor titular Medicina Cínica UMH

FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Sotsdirector del màster

[email protected]
Tel: +34 965 91 93 11 i +34 965 91 94 49

Àrea: MEDICINA
Unitats: Medicina Clínica
Càtedra d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica

Càrrecs:
– DIRECTOR DEL DEPARTAMENT
– DIRECTOR DE CÀTEDRA

ACCEDEIX A LA SEUA FITXA

PLA D’ESTUDIS

BàsiquesObligatòriesOptativesPràctiques ExternesTreball fi de Màster
0114006
Màster Universitari en Medicina Urgencies Emergencies UMH

Cursos:

1   2

Llista d’admesos

Campus: SANT JOAN D’ALACANT

Facultat de Medicina

Branca d’ensenyament: CIÈNCIES DE LA SALUT

Modalitat: Semipresencial

Places oferides: 26

Preu del crèdit (€):

Nombre de matrícules

1ª: 42,97
2ª: 68,25
3ª: 68,25
4ª: 68,25

Orientació: Professional

Pla: 2014

Web específica: mastermedurgencias.edu.umh.es

Blog Màster Medicina d’Urgències-Emergències

Twitter Màster en Urgències-Emergències UMH icona#/MurgenciasUMH

El Màster en 2 minuts

Preinscripció matrícula UMH

ASSIGNATURES

Matèria Assignatura ECTS Tipus Curs/Semestre
1 2
A B A B
1er CURS-MÒDUL COMÚ
ACTUACIÓ PSICOLÒGICA EN MEDICINA DE EMERGÈNCIES 4,5 Obligatòria
ÀMBITS, BASES BIOÈTIQUES I SEGURETAT DEL PACIENT EN MEDICINA D’URGÈNCIES 4,5 Obligatòria
DIAGNÒSTIC PER IMATGE 6 Obligatòria
EMERGÈNCIES MÈDIQUES CARDIOVASCULARS FÓRA DEL HOSPITAL 7,5 Obligatòria
EMERGÈNCIES MÈDIQUES HOSPITALÀRIES 4,5 Obligatòria
EMERGÈNCIES MÈDIQUES NEUROLÒGIQUES FÓRA DE L’HOSPITAL 4,5 Obligatòria
EMERGÈNCIES MÈDIQUES NEUROLÒGIQUES FÓRA DE L’HOSPITAL 6 Obligatòria
FARMACOLOGIA CLÍNICA 6 Obligatòria
URGÈNCIES MÈDIQUES EN L’ÀREA D’URGÈNCIA HOSPITALÀRIA I 6 Obligatòria
URGÈNCIES MÈDIQUES EN L’ÀREA D’URGÈNCIA HOSPITALÀRIA II 6 Obligatòria
URGÈNCIES MÈDIQUES FÓRA DE L’HOSPITAL 4,5 Obligatòria
2n CURS-MÒDUL COMÚ
CIRURGIA EN LA URGÈNCIA I EMERGÈNCIA MÈDIQUES I 4,5 Obligatòria
CIRURGIA EN LA URGÈNCIA I EMERGÈNCIA MÈDIQUES II 6 Obligatòria
MEDICINA D’URGÈNCIES I EMERGÈNCIES EN PEDIATRIA 6 Obligatòria
MEDICINA EN EL PACIENT CRÍTIC I 6 Obligatòria
MEDICINA EN EL PACIENT CRÍTIC II 6 Obligatòria
PACIENT CRÍTIC PEDIÀTRIC 6 Obligatòria
URGÈNCIES MÈDIQUES EN CURES PAL·LIATIUS 6 Obligatòria
URGÈNCIES I EMERGÈNCIES EN L’APARELL LOCOMOTOR 4,5 Obligatòria
URGÈNCIES I EMERGÈNCIES MÚSCULESQUELÈTIQUES 4,5 Obligatòria
URGÈNCIES I EMERGÈNCIES PSIQUIÀTRIQUES 4,5 Obligatòria
2n CURS-TREBALL FI DE MÀSTER
TREBALL FI DE MÀSTER 6 Treball Fi de Màster

COMPETÈNCIES

Competències generals
 • Diferenciar i distingir la Urgència de l’Emergència mèdica.
 • Conèixer i saber aplicar les Escales de Gravetat de les entitats nosològiques més freqüents l’emergència mèdica.
 • Adquirir actituds per a treballar en equip.
 • Adquirir habilitats de comunicació amb pacients, familiars i el seu entorn social. Saber comunicar males notícies mèdiques.
 • Adquirir habilitats de comunicació en situacions d’urgència i d’emergències mèdiques fóra de l’hospital.
 • Conèixer els protocols d’actuació conjunta del SAMU – Policia Local, SAMU – Cos de Bombers; SAMU – Cos Nacional de Policia; SAMU – i ADIF (RENFE), SAMU – TRAM Alacant i SAMU – Aeroport de El Altet.
 • Conèixer el protocol d’actuació coordinada per a la prevenció del suïcidi.
 • Conèixer la cadena de supervivència en situacions d’emergència mèdica.
Competèncias específiques
 • Conèixer les pautes d’actuació per a establir el diagnòstic clínic correcte en les situacions clíniques d’Emergència més freqüents.
 • Conèixer el protocol d’actuació per a realitzar un correcte triage en situacions de catàstrofes o d’accidents amb múltiples víctimes.
 • Relacionar les actuacions terapèutiques amb el nivell de gravetat.
 •  Conèixer i saber realitzar les Tècniques i els Procediments bàsics de l’actuació mèdica en el pacient crític.
 • Conèixer i saber aplicar el Protocol d’Actuació en el possible donant d’òrgans en asistolia, en l’atenció fora de l’hospital.
 • Conèixer i saber aplicar les pautes de recomanació d’actuació en situacions d’emergència mèdica, tant en el mig extra hospitalari com en el mitjà hospitalari.
 • Conèixer i saber aplicar les pautes de recomanació d’actuació en el transport i trasllat primari del pacient crític adult.
 • Conèixer i saber aplicar les pautes de recomanació d’actuació en el transport i trasllat primari del pacient crític pediàtric.
 • Conèixer i saber aplicar les pautes de recomanació d’actuació en el transport i trasllat secundari del pacient crític adult.
 • Conèixer les pautes de recomanació d’actuació en el transport i trasllat primari del politraumatitzat greu.
 • Conèixer les pautes de recomanació d’actuació en el transport i trasllat primari del trauma amb lesió encefàlica o medul·lar.
 • Conèixer les pautes de recomanació d’actuació en situacions de catàstrofes.
 • Conèixer els protocols d’actuació en accidents amb múltiples víctimes.
 • Conèixer els protocols d’actuació en accidents amb síndrome d’aixafament.
 • Conèixer els protocols d’actuació en els accidents per agents físics.
 • Conèixer les conseqüències i el protocol d’actuació inicial en les situacions de risc NBQ (Nuclear-Biològic-Químic).
 • Conèixer el protocol d’actuació en el transport i trasllat primari de víctimes NBQ (Nuclear-Biològic-Químic).
 • Conèixer les noves formes de Bioterrorisme.
 • Reconèixer i saber tractar les arítmies potencialment letals.
 • Conèixer i saber aplicar el concepte de malaltia terminal.
 • Conèixer els tipus de dolor i les escales d’avaluació.
 • Conèixer i saber aplicar el concepte de limitació de tractament de suport vital.
 • Conèixer els protocols de calme analgèsia en el pacient terminal fóra de l’hospital, extra hospitalari.
 • Conèixer els principis bàsics de l’actual legislació i l’atenció integral al pacient.
 • Reconèixer i comprendre les reaccions psicològiques al trauma.
 • Conèixer les bases de l’assistència psicològica en situacions crítiques.
 • Conèixer i saber aplicar les tècniques i habilitats psicològiques pràctiques més comunes en el maneig de les urgències i de les emergències.
 • Saber aplicar els primers auxilis psicològics.
 • IIdentificar i saber manejar l’estrès situacional en l’acompliment del treball.
 • Saber comunicar adequadament en situacions d’emergència.

ACCÉS I ADMISSIÓ

Accés
EL RD 861/2010, de 2 de juliol, que modifica el RD 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, en el seu article 16, estableix que:
Per a accedir als ensenyaments oficials de Màster serà necessari estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d’educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculte en el mateix per a l’accés a ensenyaments de Màster.
També podran accedir els titulats conforme a sistemes educatius diferent a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense necessitat de l’homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de postgrau. L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que estiga en possessió l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de Màster.
Admissió
Perfil de Ingrés
Màster orientat a Graduats o Llicenciats en Medicina.
És recomanable el coneixement d’anglès, almenys, a nivell lectura i expressió bàsica.
L’àmbit de coneixement vinculat al Títol és 100% en Ciències de la Salut i Medicina en exclusivo. L’òrgan encarregat del procés d’admissió serà el Consell de Màster, òrgan responsable de realitzar la valoració del progrés i els resultats d’aprenentatge dels/les estudiants.

El Director del Màster realitzarà la funció d’adreça i coordinació de les àrees.

Valoració de mèrits per a la admissió:
– Expedient Acadèmic (representa el 45%).
– Labor Assistencial com a professional mèdic desenvolupada per el/l’estudiant en l’àmbit temàtic del Títol (en la valoració representa el 55%).