Màster Universitari Oficial en Medicina d’Urgències-Emergències

Departament de Medicina Clínica UMH

DESCRIPCIÓ MÀSTER UNIVERSITARI OFICIAL EN MEDICINA D’URGÈNCIES-EMERGÈNCIES

Donat el nombre d’estudiants anualment egressats de les nostres facultats de medicina i l’absència de reconeixement en el nostre país com a especialitat mèdica oficial pel Ministeri d’Educació, Ciència i Innovació de la Medicina d’Urgències-Emergències, ens ha mogut a realitzar el present màster amb l’objectiu de realitzar un ensenyament-aprenentatge dirigida als professionals que desenvolupen o van a desenvolupar la seua labor assistencial en l’àmbit de la Medicina d’Urgències-Emergències. Fins i tot quan l’actuació en tals situacions és, hui dia, un dels àmbits de major interès tant per als professionals de ciències de la salut, com per a la societat en general, donada la seua important demanda social.

Director del Màster

J. MANUEL CATURLA SUCH

Director del Màster

[email protected]
Tel: +34 965 91 94 49

Àrea: MEDICINA
Unitats: Medicina Clínica

ACCEDEIX A LA SEUA FITXA

Delegats de Consell de Màster

LEONARDO VIRGÜEZ PEDREROS

Delegat 2on Curs Màster MUE

PLA D’ESTUDIS

BàsiquesObligatòriesOptativesPràctiques ExternesTreball fi de Màster
0114006
Màster Universitari en Medicina Urgencies Emergencies UMH

Cursos:

1   2

Llista d’admesos

Campus: SANT JOAN D’ALACANT

Facultat de Medicina

Branca d’ensenyament: CIÈNCIES DE LA SALUT

Modalitat: Semipresencial

Places oferides: 26

Preu del crèdit (€):

Nombre de matrícules

1ª: 42,97
2ª: 68,25
3ª: 68,25
4ª: 68,25

Orientació: Professional

Pla: 2014

Web específica: mastermedurgencias.edu.umh.es

Blog Màster Medicina d’Urgències-Emergències

Twitter Màster en Urgències-Emergències UMH icona#/MurgenciasUMH

El Màster en 2 minuts

Preinscripció matrícula UMH

ASSIGNATURES

Matèria Assignatura ECTS Tipus Curs/Semestre
1 2
A B A B
1er CURS-MÒDUL COMÚ
ACTUACIÓ PSICOLÒGICA EN MEDICINA DE EMERGÈNCIES 4,5 Obligatòria
ÀMBITS, BASES BIOÈTIQUES I SEGURETAT DEL PACIENT EN MEDICINA D’URGÈNCIES 4,5 Obligatòria
DIAGNÒSTIC PER IMATGE 6 Obligatòria
EMERGÈNCIES MÈDIQUES CARDIOVASCULARS FÓRA DEL HOSPITAL 7,5 Obligatòria
EMERGÈNCIES MÈDIQUES HOSPITALÀRIES 4,5 Obligatòria
EMERGÈNCIES MÈDIQUES NEUROLÒGIQUES FÓRA DE L’HOSPITAL 4,5 Obligatòria
EMERGÈNCIES MÈDIQUES NEUROLÒGIQUES FÓRA DE L’HOSPITAL 6 Obligatòria
FARMACOLOGIA CLÍNICA 6 Obligatòria
URGÈNCIES MÈDIQUES EN L’ÀREA D’URGÈNCIA HOSPITALÀRIA I 6 Obligatòria
URGÈNCIES MÈDIQUES EN L’ÀREA D’URGÈNCIA HOSPITALÀRIA II 6 Obligatòria
URGÈNCIES MÈDIQUES FÓRA DE L’HOSPITAL 4,5 Obligatòria
2n CURS-MÒDUL COMÚ
CIRURGIA EN LA URGÈNCIA I EMERGÈNCIA MÈDIQUES I 4,5 Obligatòria
CIRURGIA EN LA URGÈNCIA I EMERGÈNCIA MÈDIQUES II 6 Obligatòria
MEDICINA D’URGÈNCIES I EMERGÈNCIES EN PEDIATRIA 6 Obligatòria
MEDICINA EN EL PACIENT CRÍTIC I 6 Obligatòria
MEDICINA EN EL PACIENT CRÍTIC II 6 Obligatòria
PACIENT CRÍTIC PEDIÀTRIC 6 Obligatòria
URGÈNCIES MÈDIQUES EN CURES PAL·LIATIUS 6 Obligatòria
URGÈNCIES I EMERGÈNCIES EN L’APARELL LOCOMOTOR 4,5 Obligatòria
URGÈNCIES I EMERGÈNCIES MÚSCULESQUELÈTIQUES 4,5 Obligatòria
URGÈNCIES I EMERGÈNCIES PSIQUIÀTRIQUES 4,5 Obligatòria
2n CURS-TREBALL FI DE MÀSTER
TREBALL FI DE MÀSTER 6 Treball Fi de Màster

COMPETÈNCIES

Competències generals
 • Diferenciar i distingir la Urgència de l’Emergència mèdica.
 • Conèixer i saber aplicar les Escales de Gravetat de les entitats nosològiques més freqüents l’emergència mèdica.
 • Adquirir actituds per a treballar en equip.
 • Adquirir habilitats de comunicació amb pacients, familiars i el seu entorn social. Saber comunicar males notícies mèdiques.
 • Adquirir habilitats de comunicació en situacions d’urgència i d’emergències mèdiques fóra de l’hospital.
 • Conèixer els protocols d’actuació conjunta del SAMU – Policia Local, SAMU – Cos de Bombers; SAMU – Cos Nacional de Policia; SAMU – i ADIF (RENFE), SAMU – TRAM Alacant i SAMU – Aeroport de El Altet.
 • Conèixer el protocol d’actuació coordinada per a la prevenció del suïcidi.
 • Conèixer la cadena de supervivència en situacions d’emergència mèdica.
Competèncias específiques
 • Conèixer les pautes d’actuació per a establir el diagnòstic clínic correcte en les situacions clíniques d’Emergència més freqüents.
 • Conèixer el protocol d’actuació per a realitzar un correcte triage en situacions de catàstrofes o d’accidents amb múltiples víctimes.
 • Relacionar les actuacions terapèutiques amb el nivell de gravetat.
 •  Conèixer i saber realitzar les Tècniques i els Procediments bàsics de l’actuació mèdica en el pacient crític.
 • Conèixer i saber aplicar el Protocol d’Actuació en el possible donant d’òrgans en asistolia, en l’atenció fora de l’hospital.
 • Conèixer i saber aplicar les pautes de recomanació d’actuació en situacions d’emergència mèdica, tant en el mig extra hospitalari com en el mitjà hospitalari.
 • Conèixer i saber aplicar les pautes de recomanació d’actuació en el transport i trasllat primari del pacient crític adult.
 • Conèixer i saber aplicar les pautes de recomanació d’actuació en el transport i trasllat primari del pacient crític pediàtric.
 • Conèixer i saber aplicar les pautes de recomanació d’actuació en el transport i trasllat secundari del pacient crític adult.
 • Conèixer les pautes de recomanació d’actuació en el transport i trasllat primari del politraumatitzat greu.
 • Conèixer les pautes de recomanació d’actuació en el transport i trasllat primari del trauma amb lesió encefàlica o medul·lar.
 • Conèixer les pautes de recomanació d’actuació en situacions de catàstrofes.
 • Conèixer els protocols d’actuació en accidents amb múltiples víctimes.
 • Conèixer els protocols d’actuació en accidents amb síndrome d’aixafament.
 • Conèixer els protocols d’actuació en els accidents per agents físics.
 • Conèixer les conseqüències i el protocol d’actuació inicial en les situacions de risc NBQ (Nuclear-Biològic-Químic).
 • Conèixer el protocol d’actuació en el transport i trasllat primari de víctimes NBQ (Nuclear-Biològic-Químic).
 • Conèixer les noves formes de Bioterrorisme.
 • Reconèixer i saber tractar les arítmies potencialment letals.
 • Conèixer i saber aplicar el concepte de malaltia terminal.
 • Conèixer els tipus de dolor i les escales d’avaluació.
 • Conèixer i saber aplicar el concepte de limitació de tractament de suport vital.
 • Conèixer els protocols de calme analgèsia en el pacient terminal fóra de l’hospital, extra hospitalari.
 • Conèixer els principis bàsics de l’actual legislació i l’atenció integral al pacient.
 • Reconèixer i comprendre les reaccions psicològiques al trauma.
 • Conèixer les bases de l’assistència psicològica en situacions crítiques.
 • Conèixer i saber aplicar les tècniques i habilitats psicològiques pràctiques més comunes en el maneig de les urgències i de les emergències.
 • Saber aplicar els primers auxilis psicològics.
 • IIdentificar i saber manejar l’estrès situacional en l’acompliment del treball.
 • Saber comunicar adequadament en situacions d’emergència.

ACCÉS I ADMISSIÓ

Accés
EL RD 861/2010, de 2 de juliol, que modifica el RD 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, en el seu article 16, estableix que:
Per a accedir als ensenyaments oficials de Màster serà necessari estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d’educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculte en el mateix per a l’accés a ensenyaments de Màster.
També podran accedir els titulats conforme a sistemes educatius diferent a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense necessitat de l’homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de postgrau. L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que estiga en possessió l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de Màster.
Admissió
Perfil de Ingrés
Màster orientat a Graduats o Llicenciats en Medicina.
És recomanable el coneixement d’anglès, almenys, a nivell lectura i expressió bàsica.
L’àmbit de coneixement vinculat al Títol és 100% en Ciències de la Salut i Medicina en exclusivo. L’òrgan encarregat del procés d’admissió serà el Consell de Màster, òrgan responsable de realitzar la valoració del progrés i els resultats d’aprenentatge dels/les estudiants.

El Director del Màster realitzarà la funció d’adreça i coordinació de les àrees.

Valoració de mèrits per a la admissió:
– Expedient Acadèmic (representa el 45%).
– Labor Assistencial com a professional mèdic desenvolupada per el/l’estudiant en l’àmbit temàtic del Títol (en la valoració representa el 55%).