Departament de Medicina Clínica UMH

En aquesta secció el professorat del Departament de Medicina Clínica de la Universitat Miguel Hernández podrà disposar de tutorials, vídeos, suport tecnològic i explicacions permanents sobre diversos recursos i aplicacions tecnològiques per al correcte funcionament de les seues sessions docents.

Entre els recursos facilitats com a suport tecnològic i docent figuren:

 • Configuració del compte de correu Goumh para los másteres del departamento: accés a materials, fòrums, exàmens, tasques, pràctiques, etc.
 • Utilización correcta de les activitats dels fòrums i dubtes en els màsters del departament.
 • Accés a algunes pàgines web de màsters que es realitzen en el Departament de Medicina Clínica de la UMH.
 • Redirecció del compte @umh.es al correu personal

Configuració del compte GoUmh per a màsters

Utilització de fòrums de discussió i dubtes Màsters

Accés a la web Màster Med Urgències Emergències

Redirecció del compte @umh.es al correu personal del docent

Generar CVN des de l'aplicació del Gestor de Currículum de la UMH

Publicació en un blog personal del Gestor Currículum UMH

Suscripció de vídeos JOVE Science Education Database

JOVE Science Clinical Skills

Gravar una presentació Power Point en vídeo

Guia d’ús de pissarra interactiva SMART

Guia d’ús de control remot TEAMVIEWER

Sol·licitud compra de llibres PDI UMH

Descarrega’l en pdf

Sol·licitud de compra de Llibres PDI UMH

Servei d’Avaluació, Acreditacions i Certificacions ANECA per a professors UMH

L’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) és una fundació estatal que té com a objectiu contribuir a la millora de la qualitat del sistema d’educació superior mitjançant l’avaluació, certificació i acreditació d’ensenyaments, professorat i institucions. ANECA duu a terme la seua activitat (avaluació, certificació i acreditació) a través de diferents programes:

Programes d’avaluació d’ensenyaments i institucions:
 • PROGRAMA VERIFICA: Avalua les propostes dels plans d’estudi dissenyats d’acord amb els objectius establits per a la construcció de l’Espai Europeu d’Educació Superior.
 • PROGRAMA MODIFICA: Per mitjà d’aquest programa, ANECA valorarà les modificacions realitzades en els plans d’estudi per a la seua adaptació al RD 1393/2007.
 • PROGRAMA AUDIT: Dirigit als centres universitaris per a orientar-los en l’establiment de sistemes de garantia interna de qualitat.
 • PROGRAMA DOCENTIA: Dóna suport a les universitats perquè dissenyen mecanismes propis per a valorar la qualitat de l’activitat docent del seu professorat.
Programes d’avaluació del professorat:
 • PER A LA CONTRACTACIÓ: Avalua l’activitat docents i investigadora i la formació acadèmica dels sol·licitants per a l’accés a les figures de professor universitari contractat (professor contractat doctor, professor ajudant doctor, professor col·laborador i professor d’universitat privada) establides en la LOMLOU.
 • ACREDITACIÓ NACIONAL (Programa ACADÈMIA): Avalua el perfil dels sol·licitants per a l’accés als cossos de funcionaris docents universitaris (Professors Titulars d’Universitat i Catedràtics d’Universitat).
Información de Interés
 • Ponències del curs d’ANECA en la UIMP-2010
 • XII Fòrum d’Almagro
 • Marc legislatiu
 • Aplicació per al seguiment integral de Grau i Informe de Revisió de Resultats
 • Aplicació per al seguiment integral de Màster i Informe de Revisió de Resultats
 • Agenda de Centre
 • Pla de Millores
Altres enllaços relacionats