Noticias | Notícies | News | UMH

Conferencias, I + D, Estudios, Update, Reconocimientos, Jornades, Summit, Esdeveniments, Investment, Master's degree, etc.

Màster Universitari Medicina Urgències Emergències UMH cartell

11 DE FEBRER REUNIÓ DE TREBALLS FI DE MÀSTER URGÈNCIES EMERGÈNCIES UMH EN EL DEPARTAMENT DE MEDICINA

By: | Tags: , , , , | Comments: 0 | febrer 3rd, 2016

El pròxim 11 de febrer s’ha convocat la reunió de treballs fi de Màster Urgències Emergències UMH a partir de les 16:00 h.L’acte se celebrarà en la Sala de Juntes del Departament de Medicina Clínica de la UMH. A l’esdeveniment s’ha citat als alumnes matriculats en l’assignatura de Treball Fi de Màster (3666) perquè expliquen de forma breu els projectes triats a desenvolupar.

Reunió Consell de Màster Medicina Urgències Emergències UMH

Qui assistirà a la reunió treballs fi de màster medicina urgències i emergències UMH?

 • Javier Fernández Sánchez (Sotsdirector del màster i responsable de l’assignatura del TFM)
 • Juan Caturla Such (Director del màster)
 • Jose Manuel Ramos Rincón (Professor responsable)
 • Luis Hernández Blasco (Professor responsable)
 • Domingo Orozco Beltrán (Professor responsable)
 • Eliseo Pascual Gómez (Professor responsable)
 • Ricardo Serrano García (Professor associat)
 • Jesús Rodríguez Marín (Profesor responsable)
 • Paloma Vela Casasempere (Professor responsable)
 • Bartolomé Pérez Gálvez (Professor responsable)
 • Jaime Latour Pérez (Professor responsable)
 • Fernando López Prats (Professor responsable)
 • Antonio Compañ Rosique (Professor responsable)
 • José Horga de la Parte (Professor responsable)
 • Mercedes Juste Ruiz (Professor responsable)
 • Vicente Gil Guillén (Professor responsable)
 • Juan José Torres González (Secretari)

 

Quins són els continguts a avaluar en els treballs fi de màster medicina urgències i emergències UMH?

El TFM (Treball Fi de Màster) pot realitzar-se sobre un tema proposat per l’alumne o el tutor-director.
Les principals funcions del tutor-director del TFM són:

 1. Assessorar i fer un seguiment del procés d’elaboració del treball mitjançant la:
  – orientació en la cerca documental i la revisió bibliogràfica,
  – concreció de l’estructura del treball i
  – planificació dels temps i revisió gradual del text.
 2. Avaluar el procés d’elaboració del treball, donar el vistiplau per a la seua presentació i elaborar un informe del mateix.

Estructura del Treball Fi de Màster:
El cos del treball del TFM (sin contar Bibliografia i altres Annexos) ha de tenir una extensió màxima d’entre 10 i 15 pàgines A4, 30-33 línies per pàgina, tipus de lletra Times New Roman o similar, cos 12, interlineat d’1,5 línies.
D’altra banda, ha d’ajustar-se a l’estructura pròpia d’un treball científic.

El treball s’organitzarà en els següents apartats:

I. Pàgina inicial:
Títol
Autor
– Tutor acadèmic
Vistiplau del tutor per a presentar el treball i signatura de l’alumne
– Data de presentació

II. Cos del Treball Fi de Màster:
Resum o Abstract
– Títol
– Resumeixen en espanyol i en anglès d’unes 200 paraules
– Paraules clau/Keywords
– Índex
Cos del treball

Estructurat com una publicació:
– Introducció. Justificació de l’interès científic del tema triat objecte del treball. Identificació del problema o de les hipòtesis de partida.
– Estat de la qüestió. Revisió bibliogràfica dels treballs més rellevants sobre el tema
– Material i mètodes
– Resultats
– Discussió
– Conclusions
– Referencies bibliogràfiques

Estructurat com a Cas clínic o Case report
· Abstract
· Cas clínic
· Discussió
· Conclusions

Estructurat com una revisió o narrative review
– Objectiu
– Antecedents i actualitat
– Mètodes: Revisió sintètica de les troballes oposades en la literatura a partir de les bases de dades utilitzades o altres cerques bibliogràfiques.
– Discussió
– Conclusions
– Referencies bibliogràfiques
Les referències bibliogràfiques dins del text seguiran seran per nombre i en claudàtors. Les referències bibliogràfiques es realitzaren seguint la norma de Vancouver.
Annexos. Si els hi ha han d’incloure’s, numerats, al final del treball.
Les figures i taules han d’integrar-se en el document, el més pròximes al lloc en què se citen, numerades correlativament. Les figures o taules han de portar peu, centrat, i compost en Times New Roman, cos 10.
Un treball de recerca com TFM, atenent al fet que té un caràcter individual, només podrà ser presentat per un alumne. El TFM podrà presentar-se en castellà, valencià o anglès.

En el cas que durant el curs acadèmic l’alumne haja publicat un treball original (encara que estiga en premsa) en una revista indexada com a primer o segon signatari, aquest treball es considerarà equivalent a TFM, però haurà de presentar-ho davant un tribunal.

Avaluació
S’avaluarà de forma PRESENCIAL en la Facultat de Medicina de la UMH.

El tribunal estarà compost per professors doctores del Màster en Medicina d’Urgències-Emergències. Els tribunals estaran constituïts per 3 membres titulars i tres membres suplents seleccionats entre els professors amb grau de Doctor i amb docència en el títol de Màster seguint la normativa de TFM de la UMH. RD 1393/2007.
Es realitzarà la presentació en 10 minuts màxim, amb 5 minuts més per a preguntes. Es valorarà originalitat, metodologia, interès del tema i presentació.

Aquesta presentació representarà, al costat del TFM, el 80% de la nota. La resta de la nota (20%) es realitzarà d’acord a la proposta del tutor, en funció de l’actitud, aptitud i participació en el desenvolupament del TFM.

L’alumne disposa de dues convocatòries, juny i setembre, que s’anunciaran explícitament en el calendari del Màster a l’inici del curs. Poden consultar-se en el següent enllaç